Платформа „Отворени буџети“

Објављено 04. децембар 2020.

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу

Канцеларија обавља стручне послове који се односе на: Пројектовање, усклађивање, развој и функционисање система електронске управе и информационих система и инфраструктуре органа државне управе и служби Владе; Развој и примену стандарда у увођењу информационо-комуникационих технологија у органима…

10 скуповa података
5 примера употребе

Информације

Публикација

 • budzet
 • budzeti
 • finasije
 • jls
 • prihod
 • prihodi
 • prikhod
 • rashod
 • rashodi
 • raskhodi
 • vizuelizacija

Интеграција

Пермалинк

Опис

На адреси budzeti.data.gov.rs грађанима је доступна визуелизација више од 90 буџета градова и општина.

Платформа „Отворени буџети“ на једноставан и лако разумљив начин приказује планиране приходе и расходе градова и општина у Републици Србији.

Такође, Платформа омогућава преузимање података у отвореном формату, који је стандардизован за све локалне самоуправе, па се пружа могућност за анализу и упоређивање података, као и њихово даље коришћење.

Платформа „Отворени буџети“ доприноси повећању транспарентности јавних финансија на локалном нивоу, а грађанима омогућава увид у планирање утрошка јавног новца.

Изрaдa плaтфoрмe je пoдржaнa oд стрaнe прojeктa “Oтвoрeни пoдaци – oтвoрeнe мoгућнoсти”, кojи спрoвoдe Кaнцeлaриja зa инфoрмaциoнe тeхнoлoгиje и eлeктрoнску упрaву и Прoгрaм Уjeдињeних нaциja зa рaзвoj, уз пoдршку Свeтскe бaнкe и Фoндa зa дoбру упрaву Уjeдињeнoг Крaљeвствa. Визуализације су развијене од стране Опсерваторије друштвених иновација ОДИ.

Коришћени скупови података 116

Дискусија између организације и заједнице око овог примера употребе.

Још примера употребе

Открите још примера употребе.