Министарство рударства и енергетике

Министарство рударства и енергетике обавља послове државне управе који се односе на:

 • рударство;
 • стратегију и политику развоја рударства;
 • израду биланса минералних сировина;
 • геолошка истраживања која се односе на експлоатацију минералних сировина;
 • израду програма истражних радова у области основних геолошких истраживања која се односе на одрживо коришћење ресурса;
 • израду годишњих и средњорочних програма детаљних истражних радова у области геолошких истраживања која се односе на експлоатацију минералних сировина и обезбеђивање материјалних и других услова за реализацију тих програма;
 • експлоатацију свих врста минералних сировина и геолошких ресурса;
 • инспекцијски надзор у области рударства, као и друге послове одређене законом;
 • енергетику;
 • енергетску политику и планирање развоја енергетике у области електричне енергије, природног гаса, нафте и деривата нафте;
 • енергетски биланс Републике Србије;
 • нафтну и гасну привреду;
 • стратегију и политику енергетске безбедности, израду годишњих и средњорочних програма енергетске безбедности и обезбеђивања материјалних и других услова за реализацију тих програма;
 • обавезне и друге резерве енергената;
 • безбедан цевоводни транспорт гасовитих и течних угљоводоника;
 • производњу, дистрибуцију и снабдевање топлотном енергијом;
 • нуклеарна енергетска постројења чија је намена производња електричне, односно топлотне енергије, производња, коришћење и одлагање радиоактивних материјала у тим објектима;
 • рационалну употребу енергије и енергетску ефикасност;
 • обновљиве изворе енергије;
 • заштиту животне средине и климатске промене у области енергетике;
 • координацију послова у вези са инвестицијама у енергетику;
 • инспекцијски надзор у области енергетике, као и друге послове одређене законом.
 • стратегију и политику развоја природних ресурса;
 • истраживања која се односе на експлоатацију природних ресурса;
 • израду програма истражних радова у области природних ресурса и обезбеђивање материјалних и других услова за реализацију тих програма;
 • израду биланса резерви подземних вода, норматива и стандарда за израду геолошких карата, као и друге послове одређене законом.
admin

Систем инжењер информационих система и технологија / Портал администратор.

admin

Систем инжењер информационих система и технологија / Портал администратор.

Прати од 02.03.2018.

Прати од 25.03.2018.

Прати од 04.05.2018.

Прати од 08.06.2018.

Прати од 13.07.2018.

Прати од 15.01.2019.