Организација

Министарство рударства и енергетике

Министарство рударства и енергетике обавља послове државне управе који се односе на:

 • рударство;
 • стратегију и политику развоја рударства;
 • израду биланса минералних сировина;
 • геолошка истраживања која се односе на експлоатацију минералних сировина;
 • израду програма истражних радова у области основних геолошких истраживања која се односе на одрживо коришћење ресурса;
 • израду годишњих и средњорочних програма детаљних истражних радова у области геолошких истраживања која се односе на експлоатацију минералних сировина и обезбеђивање материјалних и других услова за реализацију тих програма;
 • експлоатацију свих врста минералних сировина и геолошких ресурса;
 • инспекцијски надзор у области рударства, као и друге послове одређене законом;
 • енергетику;
 • енергетску политику и планирање развоја енергетике у области електричне енергије, природног гаса, нафте и деривата нафте;
 • енергетски биланс Републике Србије;
 • нафтну и гасну привреду;
 • стратегију и политику енергетске безбедности, израду годишњих и средњорочних програма енергетске безбедности и обезбеђивања материјалних и других услова за реализацију тих програма;
 • обавезне и друге резерве енергената;
 • безбедан цевоводни транспорт гасовитих и течних угљоводоника;
 • производњу, дистрибуцију и снабдевање топлотном енергијом;
 • нуклеарна енергетска постројења чија је намена производња електричне, односно топлотне енергије, производња, коришћење и одлагање радиоактивних материјала у тим објектима;
 • рационалну употребу енергије и енергетску ефикасност;
 • обновљиве изворе енергије;
 • заштиту животне средине и климатске промене у области енергетике;
 • координацију послова у вези са инвестицијама у енергетику;
 • инспекцијски надзор у области енергетике, као и друге послове одређене законом.
 • стратегију и политику развоја природних ресурса;
 • истраживања која се односе на експлоатацију природних ресурса;
 • израду програма истражних радова у области природних ресурса и обезбеђивање материјалних и других услова за реализацију тих програма;
 • израду биланса резерви подземних вода, норматива и стандарда за израду геолошких карата, као и друге послове одређене законом.
Скуп података обухвата податке о задржаном простору минералних сировина, подземних вода и геотермалних ресурса који су прикупљени обављањем послова из надлежности Сектора за…
Скуп података обухвата податке о истражним пољима минералних сировина, подземних вода и геотермалнихм ресурсима који су прикупљени обављањем послова из надлежности Сектора за…
Скуп података обухвата податке о експлоатационим пољима минералних сировина, подземних вода и геотермалним ресурсима који су прикупљени обављањем послова из надлежности Сектора…
Геологија Србије 1:500.000, пројекат Једна Геологија (OneGeology) (1:1М), Геолошки Завод Србије. Кориговано и приређено од стране ГеолИСС тима, РГФ Универзитета у Београду и…
Регистар издатих енергетских дозвола и регистар енергетских дозвола које су престале да важе садржи: број и датум решења о издавању енергетске дозволе; податке о подносиоцу…
Регистар повлашћених произвођача, привремених повлашћених произвођача и произвођача електричне енергије из обновљивих извора енергије је јединствена, централна и електронска база…
Резултати пројекта „Хармонизација података о клизиштима и обучавање локалних самоуправа за њихово праћење” - BEWARE (BEyond landslide aWAREness) који укључују локалитет,…
Геолошки речници усаглашени са GeoSciML-ом су саставни део Геолошког Информационог Система Србије (ГеолИСС), а користе се за контролу домена, класификацију и симболизацију,…
2
Зоран Ђорђевић
admin
Инжењер информационих система и технологија / Портал администратор.
0
Драган Симанић
editor
0
Борис Жуњић
editor
0
Александар Парезановић
admin