Организација

Институт за јавно здравље Србије - "Др Милан Јовановић Батут"

Делатност у области јавног здравља у Србији, у ужем смислу, обавља Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, заједно са мрежом од три института (Нови Сад, Ниш и Крагујевац) и 20 завода за јавно здравље. Оснивач свих института и завода за јавно здравље је Влада Републике Србије која је својим оснивачким актом дефинисала њихове основне делатности. Делатност института и завода за јавно здравље је дефинисана Националном стратегијом за јавно здравље, Законом о јавном здрављу, Законом о здравственој заштити, Законом о здравственом осигурању, Одлуком о Плану развоја здравствене заштите Србије за период 2010–2015. године, као и усвојеним стратегијама за унапређивање здравственог стања појединих категорија становништва или стратегијама за превенцију појединих болести и стања.

Наведеним стратешким документима и законима дефинисана је делатност и надлежности Института за јавно здравље. Најзначајније области рада које проистичу из дефинисаних надлежности су: Праћење, процена и анализа здравственог стања и здравствене писмености становништва, стања и квалитета животне средине и утицаја фактора животне средине на здравље, праћење и проучавање здравствених проблема и ризика по здравље становништва, узрока, појава и ширења заразних болести и других болести од социјално-медицинског значаја и предлагање мера за њихово унапређење; Праћење, процена и анализа здравственог стања, понашања у вези са здрављем и здравствене писмености, стања и квалитета животне средине, здравствене исправности и квалитета хране, предмета опште употребе и воде, као и утицаја фактора из животне средине на здравље људи, праћење и проучавање здравствених проблема и ризика по здравље становништва, узрока, појава и ширења заразних болести и других болести од социјално-медицинског значаја и предлагање мера за њихово унапређење; Праћење и проучавање организације, рада и развоја здравствене службе и предлагање мера у циљу боље заштите и унапређења здравља; Предлагање елемената здравствене политике, учествовање у изради законских и подзаконских аката у области здравствене заштите и предлагање мера за унапређење здравља становништва; Праћење и анализа плана стручног усавршавања, структуре и броја кадрова, као и праћење и анализе обезбеђености здравствених установа медицинском опремом и предлагање мера у циљу њене ефикасне доступности корисницима као и рационалне употребе.

Обављање примењених истраживања у области јавног здравља и коришћење резултата тих истраживања у предлагању мeра и доношењу одлука; Сарадња и развој партнерства у локалној заједници на идентификацији и решавању здравствених проблема становништва и на здравственом просвећивању, и подршка развоју програма у заједници; Учествовање у изради и доношење планова централизованог снабдевања лековима, медицинском опремом и медицинским средствима за све здравствене установе у Србији; Сарадња са међународним организацијама (Светска здравствена организација, ECDC, Eurostat, IANPHI, UNICEF, EFSA, UNEP, UNDP, Emcdda); Координација рада и стручно учешће у раду Републичких стручних тела; Анализа и предлагање мера у ванредним ситуацијама кроз праћење, анализу и контролу ризика и претњи по јавно здравље; Координисање и праћење стручног рада мреже института и завода за јавно здравље Србије. У обављању здравствене делатности Институт пружа превентивне, дијагностичке и друге здравствене услуге из следећих области здравствене заштите и одговарајућих ужих специјалности: 1) социјалне медицине; 2) области хигијене и животне средине; 3) епидемиологије; 4) микробиологиjе; 5) информатике и биостатистике.

Приказ медицинске опрема од националног интереса у Републици Србији са стањем на дан 31.12.2015, 31.12.2016 и 31.12.2017. године у Радиологији.Сет података се састоји од: шифре…
Десета ревизија Међународне статистичке класификације болести и сродних здравствених проблема - утврђена од стране Светске здравствене организације (СЗО), код нас као и у целом у…
Номенклатура/шифарник медицинске опреме у здравственом систему Републике Србије се користи за прикупљање података о медицинској опреми која је препозната као опрема од…
Овај сет података садржи податке за пацијенте из система еРецепт, за период од марта 2019. до краја 2021. године. Ресурси су подељени по групама ATC (ATC - A10BA02 овој групи…
2
Зоран Ђорђевић
admin
Инжењер информационих система и технологија / Портал администратор.
0
Александар Парезановић
admin
0
Ведран Мартиновић
editor