Институт за јавно здравље Србије - "Др Милан Јовановић Батут"

Опис

Делатност у области јавног здравља у Србији, у ужем смислу, обавља Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, заједно са мрежом од три института (Нови Сад, Ниш и Крагујевац) и 20 завода за јавно здравље. Оснивач свих института и завода за јавно здравље је Влада Републике Србије која је својим оснивачким актом дефинисала њихове основне делатности. Делатност института и завода за јавно здравље је дефинисана Националном стратегијом за јавно здравље, Законом о јавном здрављу, Законом о здравственој заштити, Законом о здравственом осигурању, Одлуком о Плану развоја здравствене заштите Србије за период 2010–2015. године, као и усвојеним стратегијама за унапређивање здравственог стања појединих категорија становништва или стратегијама за превенцију појединих болести и стања.

Наведеним стратешким документима и законима дефинисана је делатност и надлежности Института за јавно здравље. Најзначајније области рада које проистичу из дефинисаних надлежности су: Праћење, процена и анализа здравственог стања и здравствене писмености становништва, стања и квалитета животне средине и утицаја фактора животне средине на здравље, праћење и проучавање здравствених проблема и ризика по здравље становништва, узрока, појава и ширења заразних болести и других болести од социјално-медицинског значаја и предлагање мера за њихово унапређење; Праћење, процена и анализа здравственог стања, понашања у вези са здрављем и здравствене писмености, стања и квалитета животне средине, здравствене исправности и квалитета хране, предмета опште употребе и воде, као и утицаја фактора из животне средине на здравље људи, праћење и проучавање здравствених проблема и ризика по здравље становништва, узрока, појава и ширења заразних болести и других болести од социјално-медицинског значаја и предлагање мера за њихово унапређење; Праћење и проучавање организације, рада и развоја здравствене службе и предлагање мера у циљу боље заштите и унапређења здравља; Предлагање елемената здравствене политике, учествовање у изради законских и подзаконских аката у области здравствене заштите и предлагање мера за унапређење здравља становништва; Праћење и анализа плана стручног усавршавања, структуре и броја кадрова, као и праћење и анализе обезбеђености здравствених установа медицинском опремом и предлагање мера у циљу њене ефикасне доступности корисницима као и рационалне употребе.

Обављање примењених истраживања у области јавног здравља и коришћење резултата тих истраживања у предлагању мeра и доношењу одлука; Сарадња и развој партнерства у локалној заједници на идентификацији и решавању здравствених проблема становништва и на здравственом просвећивању, и подршка развоју програма у заједници; Учествовање у изради и доношење планова централизованог снабдевања лековима, медицинском опремом и медицинским средствима за све здравствене установе у Србији; Сарадња са међународним организацијама (Светска здравствена организација, ECDC, Eurostat, IANPHI, UNICEF, EFSA, UNEP, UNDP, Emcdda); Координација рада и стручно учешће у раду Републичких стручних тела; Анализа и предлагање мера у ванредним ситуацијама кроз праћење, анализу и контролу ризика и претњи по јавно здравље; Координисање и праћење стручног рада мреже института и завода за јавно здравље Србије. У обављању здравствене делатности Институт пружа превентивне, дијагностичке и друге здравствене услуге из следећих области здравствене заштите и одговарајућих ужих специјалности: 1) социјалне медицине; 2) области хигијене и животне средине; 3) епидемиологије; 4) микробиологиjе; 5) информатике и биостатистике.

Скупови података4

Чланови3

Зоран Ђорђевић

Администратор

Александар Парезановић

Администратор

Ведран Мартиновић

Уредник

Технички детаљи

ID
5b7bd437cbe3c856351ffc5e
Датум креирања
21. август 2018.
Датум промене
29. август 2023.

Акције