Организација

Град Кикинда

Градска управа обавља следеће послове и задатке:
• припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина Града и градоначелник,
• извршава одлуке и друге акте Скупштине Града и градоначелника,
• решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других органа из изворног делокруга Града,
• обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине Града,
• извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду,
• обавља стручне и друге послове које утврде Скупштина Града и градоначелник,
• доставља извештаје о своме раду Скупштини Града, градоначелнику и Градском већу.

Радом Градске управе руководи начелник Градске управе. У оквиру Градске управе Града Кикинде постоје следећи секретаријати и службе:
• Секретаријат за финансије,
• Секретаријат за општу управу и заједничке послове,
• Секретаријат за имовинско-правне послове,
• Секретаријат за друштвене делатности,
• Секретаријат за инспекцијске послове,
• Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој,
• Секретаријат локалне пореске администрације,
• Секретаријат за развој и управљање инвестицијама,
• Служба Скупштине, градоначелника и Градског већа.

Ван организационих јединица су:
• Помоћник градоначелника за област туризама и међурегионалне сарадње
• Буџетски инспектор
• Интерни ревизор
• Енергетски менаџер
• Заштитник грађана
• Градски правобранилац
• Канцеларија за туризам
• Канцеларија за сеоске месне заједнице

Овај скуп података садржи информације о просечној цени квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину на територији Града Кикинда. Предметни сет података је…
Овај скуп података садржи информације из регистра обједињених процедура који се односе на грађевинске дозволе, локацијске услове, решења из члана 145 Закона о планирању и…
Овај скуп података садржи информације о пољопривредном земљишту у државној својини на територији Града Кикинде. Предметни сет података је отворила Градска управа Града Кикинде –…
0
Душко Милићев
admin