Град Кикинда

Опис

Градска управа обавља следеће послове и задатке:
• припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина Града и градоначелник,
• извршава одлуке и друге акте Скупштине Града и градоначелника,
• решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других органа из изворног делокруга Града,
• обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине Града,
• извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду,
• обавља стручне и друге послове које утврде Скупштина Града и градоначелник,
• доставља извештаје о своме раду Скупштини Града, градоначелнику и Градском већу.

Радом Градске управе руководи начелник Градске управе. У оквиру Градске управе Града Кикинде постоје следећи секретаријати и службе:
• Секретаријат за финансије,
• Секретаријат за општу управу и заједничке послове,
• Секретаријат за имовинско-правне послове,
• Секретаријат за друштвене делатности,
• Секретаријат за инспекцијске послове,
• Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој,
• Секретаријат локалне пореске администрације,
• Секретаријат за развој и управљање инвестицијама,
• Служба Скупштине, градоначелника и Градског већа.

Ван организационих јединица су:
• Помоћник градоначелника за област туризама и међурегионалне сарадње
• Буџетски инспектор
• Интерни ревизор
• Енергетски менаџер
• Заштитник грађана
• Градски правобранилац
• Канцеларија за туризам
• Канцеларија за сеоске месне заједнице

Скупови података8

Чланови2

Душко Милићев

Администратор

Андреја Глушчевић

Администратор

Технички детаљи

ID
5e16f95b7de27211991f0d72
Датум креирања
09. јануар 2020.
Датум промене
29. новембар 2021.

Акције