Планска документа ГУ Крагујевац

— Лиценца није специфицирана Освежено 15. фебруар 2022.

Град Крагујевац

Градска управа града Крагујевца, као јединствен орган града, обавља управне послове у оквиру права и дужности града Kрагујевца и одређене стручне послове за потребе Скупштине града, градоначелника и Градског већа. Градска управа може да се образује као јединствен орган који врши изворне послове…

24 скуповa података
1 примера употребе

Информације

Темпоралност

Географске димензије

Интеграција

Пермалинк

Опис

Плански документи у Републици Србији деле се на просторне и урбанистичке планове. Законом о планирању и изградњи из 2009. године су одређене четири врсте просторних планова:

  • Просторни план Републике Србије (ППРС)
  • Регионални просторни план (РПП)
  • Просторни план подручја посебне намене (ППППН)
  • Просторни план јединице локалне самоуправе (ППЈЛС)

Урбанистички планови су:

  • Генерални урбанистички план (ГУП)
  • План генералне регулације (ПГР)
  • План детаљне регулације (ПДР).

Централни регистар планских докумената одређен је чланом 43. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 - испр, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и Правилником о садржини и начину вођења и одржавања Централног регистра планских докумената, Информационог система о стању у простору и локалног информационог система и дигиталном формату достављања планских докумената („Службени гласник РС”, број 33/2015).

Плански документи у Централном регистру воде се у четири фазе планског процеса и то:

у припреми (план за који је донета одлука или за који је рани јавни увид у току)
у изради (израда нацрта плана у току, или је јавни увид у току, или је завршен јавни увид, а просторни план још увек није усвојен)
важећи (усвојен план на снази до истека планског хоризонта)
неважећи (план који је стављен ван снаге или коме је истекао плански хоризонт).

Ресурси 30

Видети такође: ресурси заједнице
0 преузимања

ppg-osnovnanamena-poli.json

Disponible
json (10.6Mo)
Тип
Главна датотека
MIME тип
application/json
sha1
193835d95d1422a984563adaf1258b7fd56dfc50
Креирано
13. јануар 2022.
Промењено
13. јануар 2022.
Објављено
13. јануар 2022.
0 преузимања

ppg-osnovnanamena-poli.csv

Disponible
csv (8.1Mo)
Тип
Главна датотека
MIME тип
text/csv
sha1
a52a7f81f09d7f70a2a0d984e86456b79e00ab77
Креирано
13. јануар 2022.
Промењено
13. јануар 2022.
Објављено
13. јануар 2022.
0 преузимања

ppg-turizamizivotnasredina-tac.json

Disponible
json (156.8Ko)
Тип
Главна датотека
MIME тип
application/json
sha1
05ff7b84ebdf431e11ac96b20809d8ef251ab9f3
Креирано
13. јануар 2022.
Промењено
13. јануар 2022.
Објављено
13. јануар 2022.
0 преузимања

ppg-turizamizivotnasredina-tac.csv

Disponible
csv (97.7Ko)
Тип
Главна датотека
MIME тип
text/csv
sha1
da44e1db8c33ac1fb5a51af501bc512714d5f57c
Креирано
13. јануар 2022.
Промењено
13. јануар 2022.
Објављено
13. јануар 2022.
0 преузимања

ppg-turizamizivotnasredina-poli.json

Disponible
json (577.8Ko)
Тип
Главна датотека
MIME тип
application/json
sha1
fbafe0645ae5897e8cf9242cbc1f2e2ff9cb7e38
Креирано
13. јануар 2022.
Промењено
13. јануар 2022.
Објављено
13. јануар 2022.
0 преузимања

ppg-turizamizivotnasredina-poli.csv

Disponible
csv (425.0Ko)
Тип
Главна датотека
MIME тип
text/csv
sha1
6d07d6fb9054a2d1b59018a9a3e1fa677407fda4
Креирано
13. јануар 2022.
Промењено
13. јануар 2022.
Објављено
13. јануар 2022.
Видети 30 ресурсе типа Главна датотека

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.