Организација

Град Крагујевац

Градска управа града Крагујевца, као јединствен орган града, обавља управне послове у оквиру права и дужности града Kрагујевца и одређене стручне послове за потребе Скупштине града, градоначелника и Градског већа.
Градска управа може да се образује као јединствен орган који врши изворне послове града Крагујевца утврђене Уставом, законом и Статутом града Крагујевца, као и законом поверене послове државне управе или у више Градских управа за поједине области.
Унутрашња организација Градске управе:
• Градска управа за послове органа Града;
• Градска управа за јавне приходе и инспекцијске послове;
• Градска управа за развој;
• Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима;
• Градска управа за заједничке послове.
За обављање послова који представљају заокружену целину у оквиру пет Градских управа, образују се секретаријати, одељења и службе.

Овај сет података садржи два документа: Буџет - планирани расходи у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, главама, називу глава, шифри програма, броју…
На територији града Крагујевца, одређено је шест зона за утврђивање пореза на имовину, у зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној…
Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске…
ГТФС (енгл. General Transit Feed Specification) представља општу, глобално прихваћену спецификацију формата података о јавном превозу који обухвата податке о линијама, редовима…
Овај сет података садржи два документа: Буџет - планирани расходи у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, главама, називу глава, шифри програма, броју…
Овај скуп података садржи целокупни преглед свих полазака аутобуских линија у оквиру система јавног градског превоза града Крагујевца.Предметни сет података је отворила "Градска…
Овај скуп података садржи целокупни преглед свих аутобуских линија у оквиру система јавног градског превоза града Крагујевца, као и јединствено додељене шифре сваком аутобуском…
Овај скуп података садржи целокупни преглед јавних паркиралишних зона, јавних и затворених паркиралишта на територији Града Крагујевца.Предметни сет података је отворило ЈКП…
Овај скуп података садржи целокупни преглед свих аутобуских стајалишта у оквиру система јавног градског превоза града Крагујевца, као и јединствено додељене шифре сваком…
Информациони систем за енергетски менаџмент (ИСЕМ) је интернет апликација,односно рачунарски програм који служи као основни алат за подршку системском енергетском менаџменту.…
Google Transit омогућава једноставније сналажење и планирање путовања потенцијалним путницима, корисницима јавног градског превоза у Граду Крагујевцу. Функционише тако што је…
2
Зоран Ђорђевић
admin
Инжењер информационих система и технологија / Портал администратор.
0
Александар Парезановић
admin
0
Угљеша Ћоровић
editor
0
Андреја Глушчевић
admin
Андреја Глушчевић / Аndreja GluščevićКоординатор за стандардизацију и отварање података / Open Data CoordinatorКанцеларија за информационе технологије и електронску управу /…