Планска документа ГУ Крагујевац

— Лиценца није специфицирана Освежено 15. фебруар 2022.

Град Крагујевац

Градска управа града Крагујевца, као јединствен орган града, обавља управне послове у оквиру права и дужности града Kрагујевца и одређене стручне послове за потребе Скупштине града, градоначелника и Градског већа. Градска управа може да се образује као јединствен орган који врши изворне послове…

24 скуповa података
1 примера употребе

Информације

Темпоралност

Географске димензије

Интеграција

Пермалинк

Опис

Плански документи у Републици Србији деле се на просторне и урбанистичке планове. Законом о планирању и изградњи из 2009. године су одређене четири врсте просторних планова:

  • Просторни план Републике Србије (ППРС)
  • Регионални просторни план (РПП)
  • Просторни план подручја посебне намене (ППППН)
  • Просторни план јединице локалне самоуправе (ППЈЛС)

Урбанистички планови су:

  • Генерални урбанистички план (ГУП)
  • План генералне регулације (ПГР)
  • План детаљне регулације (ПДР).

Централни регистар планских докумената одређен је чланом 43. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 - испр, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и Правилником о садржини и начину вођења и одржавања Централног регистра планских докумената, Информационог система о стању у простору и локалног информационог система и дигиталном формату достављања планских докумената („Службени гласник РС”, број 33/2015).

Плански документи у Централном регистру воде се у четири фазе планског процеса и то:

у припреми (план за који је донета одлука или за који је рани јавни увид у току)
у изради (израда нацрта плана у току, или је јавни увид у току, или је завршен јавни увид, а просторни план још увек није усвојен)
важећи (усвојен план на снази до истека планског хоризонта)
неважећи (план који је стављен ван снаге или коме је истекао плански хоризонт).

Ресурси 30

Видети такође: ресурси заједнице
0 преузимања

ppg-osnovnanamena-poli.json

Disponible
json (10.6Mo)
Тип
Главна датотека
MIME тип
application/json
sha1
193835d95d1422a984563adaf1258b7fd56dfc50
Креирано
13. јануар 2022.
Промењено
13. јануар 2022.
Објављено
13. јануар 2022.
0 преузимања

ppg-osnovnanamena-poli.csv

Disponible
csv (8.1Mo)
Тип
Главна датотека
MIME тип
text/csv
sha1
a52a7f81f09d7f70a2a0d984e86456b79e00ab77
Креирано
13. јануар 2022.
Промењено
13. јануар 2022.
Објављено
13. јануар 2022.
0 преузимања

ppg-turizamizivotnasredina-tac.json

Disponible
json (156.8Ko)
Тип
Главна датотека
MIME тип
application/json
sha1
05ff7b84ebdf431e11ac96b20809d8ef251ab9f3
Креирано
13. јануар 2022.
Промењено
13. јануар 2022.
Објављено
13. јануар 2022.
0 преузимања

ppg-turizamizivotnasredina-tac.csv

Disponible
csv (97.7Ko)
Тип
Главна датотека
MIME тип
text/csv
sha1
da44e1db8c33ac1fb5a51af501bc512714d5f57c
Креирано
13. јануар 2022.
Промењено
13. јануар 2022.
Објављено
13. јануар 2022.
0 преузимања

ppg-turizamizivotnasredina-poli.json

Disponible
json (577.8Ko)
Тип
Главна датотека
MIME тип
application/json
sha1
fbafe0645ae5897e8cf9242cbc1f2e2ff9cb7e38
Креирано
13. јануар 2022.
Промењено
13. јануар 2022.
Објављено
13. јануар 2022.
0 преузимања

ppg-turizamizivotnasredina-poli.csv

Disponible
csv (425.0Ko)
Тип
Главна датотека
MIME тип
text/csv
sha1
6d07d6fb9054a2d1b59018a9a3e1fa677407fda4
Креирано
13. јануар 2022.
Промењено
13. јануар 2022.
Објављено
13. јануар 2022.
0 преузимања

ppg-turizamizivotnasredina-lin.json

Disponible
json (153.1Ko)
Тип
Главна датотека
MIME тип
application/json
sha1
69ca43c0d6a2c8129395e9d7be4845240635ad1e
Креирано
13. јануар 2022.
Промењено
13. јануар 2022.
Објављено
13. јануар 2022.
0 преузимања

ppg-turizamizivotnasredina-lin.csv

Disponible
csv (122.3Ko)
Тип
Главна датотека
MIME тип
text/csv
sha1
ee8cfa9b0a7b12b6702c154c43782ad92ce81de4
Креирано
13. јануар 2022.
Промењено
13. јануар 2022.
Објављено
13. јануар 2022.
0 преузимања

ppg-privrednezone-poli.json

Disponible
json (130.2Ko)
Тип
Главна датотека
MIME тип
application/json
sha1
8e484c2869f9fb0ddcf4ca0d747dad218440e6b2
Креирано
13. јануар 2022.
Промењено
13. јануар 2022.
Објављено
13. јануар 2022.
0 преузимања

ppg-privrednezone-poli.csv

Disponible
csv (118.5Ko)
Тип
Главна датотека
MIME тип
text/csv
sha1
8a791bb1112f91918bbac8696bf2dcc3e09bd202
Креирано
13. јануар 2022.
Промењено
13. јануар 2022.
Објављено
13. јануар 2022.
0 преузимања

ppg-privrednezone-lin.json

Disponible
json (45.2Ko)
Тип
Главна датотека
MIME тип
application/json
sha1
73ee8fc3809f57216aa7a8085a3f7ca0805f3533
Креирано
13. јануар 2022.
Промењено
13. јануар 2022.
Објављено
13. јануар 2022.
0 преузимања

ppg-privrednezone-lin.csv

Disponible
csv (30.7Ko)
Тип
Главна датотека
MIME тип
text/csv
sha1
92010f922ffaba9fda965dc6c09f2033d8b0a86d
Креирано
13. јануар 2022.
Промењено
13. јануар 2022.
Објављено
13. јануар 2022.
0 преузимања

ppg-osnovnanamena-lin.json

Disponible
json (446.0Ko)
Тип
Главна датотека
MIME тип
application/json
sha1
9556c7f13636052aa8ba7b5dec0dbe4956696901
Креирано
13. јануар 2022.
Промењено
13. јануар 2022.
Објављено
13. јануар 2022.
0 преузимања

ppg-osnovnanamena-lin.csv

Disponible
csv (314.8Ko)
Тип
Главна датотека
MIME тип
text/csv
sha1
2e64bc83ff785e3893a2d986eac9e451ba3aed15
Креирано
13. јануар 2022.
Промењено
13. јануар 2022.
Објављено
13. јануар 2022.
0 преузимања

ppg-mrezanaselja-tac.json

Disponible
json (51.1Ko)
Тип
Главна датотека
MIME тип
application/json
sha1
20ec8bc3e5338c1490294ff2db487762bb117a50
Креирано
13. јануар 2022.
Промењено
13. јануар 2022.
Објављено
13. јануар 2022.
0 преузимања

ppg-mrezanaselja-tac.csv

Disponible
csv (29.4Ko)
Тип
Главна датотека
MIME тип
text/csv
sha1
81c9a369275e193f04a0f6eabfd0731680a39b57
Креирано
13. јануар 2022.
Промењено
13. јануар 2022.
Објављено
13. јануар 2022.
0 преузимања

ppg-javnesluzbe-tac.json

Disponible
json (196.5Ko)
Тип
Главна датотека
MIME тип
application/json
sha1
6071df686a1bd35ea1fcba8594106db78575623e
Креирано
13. јануар 2022.
Промењено
13. јануар 2022.
Објављено
13. јануар 2022.
0 преузимања

ppg-javnesluzbe-tac.csv

Disponible
csv (116.9Ko)
Тип
Главна датотека
MIME тип
text/csv
sha1
262b06afa2dbfdc808580ab13c4b7c626bcac52d
Креирано
13. јануар 2022.
Промењено
13. јануар 2022.
Објављено
13. јануар 2022.
0 преузимања

ppg-infrastrukturnisistemi-tac.json

Disponible
json (126.7Ko)
Тип
Главна датотека
MIME тип
application/json
sha1
14d13d87a4aff8e0f85c8a72dbf435dacf50688d
Креирано
13. јануар 2022.
Промењено
13. јануар 2022.
Објављено
13. јануар 2022.
0 преузимања

ppg-infrastrukturnisistemi-tac.csv

Disponible
csv (73.0Ko)
Тип
Главна датотека
MIME тип
text/csv
sha1
93b46b58821faf3da92ab9b480f16b8839b95d2d
Креирано
13. јануар 2022.
Промењено
13. јануар 2022.
Објављено
13. јануар 2022.
0 преузимања

ppg-infrastrukturnisistemi-poli.json

Disponible
json (85.3Ko)
Тип
Главна датотека
MIME тип
application/json
sha1
35a52442d934a639d79a25fb620e123814960580
Креирано
13. јануар 2022.
Промењено
13. јануар 2022.
Објављено
13. јануар 2022.
0 преузимања

ppg-infrastrukturnisistemi-poli.csv

Disponible
csv (62.3Ko)
Тип
Главна датотека
MIME тип
text/csv
sha1
6cf1b43e8ad646180a1c933abd75edb5cea53532
Креирано
13. јануар 2022.
Промењено
13. јануар 2022.
Објављено
13. јануар 2022.
0 преузимања

ppg-infrastrukturnisistemi-lin.json

Disponible
json (979.5Ko)
Тип
Главна датотека
MIME тип
application/json
sha1
f2d0d951ecf941b49f0983bd19d87b004b9f4271
Креирано
13. јануар 2022.
Промењено
13. јануар 2022.
Објављено
13. јануар 2022.
0 преузимања

ppg-infrastrukturnisistemi-lin.csv

Disponible
csv (652.6Ko)
Тип
Главна датотека
MIME тип
text/csv
sha1
3db3e4f6a1278e79f14bfd09084455f4f0180bfe
Креирано
13. јануар 2022.
Промењено
13. јануар 2022.
Објављено
13. јануар 2022.
0 преузимања

ppg-granice-poli.json

Disponible
json (275.5Ko)
Тип
Главна датотека
MIME тип
application/json
sha1
ae2251d2cfdd26cc32a8fdb0c09ad97ebd1ee04b
Креирано
13. јануар 2022.
Промењено
13. јануар 2022.
Објављено
13. јануар 2022.
0 преузимања

ppg-granice-poli.csv

Disponible
csv (250.4Ko)
Тип
Главна датотека
MIME тип
text/csv
sha1
6b79eb0a4d0c2cf0be18aa4fc8a6db2dbd5e0e4c
Креирано
13. јануар 2022.
Промењено
13. јануар 2022.
Објављено
13. јануар 2022.
0 преузимања

pgr-zoningelement-poli.json

Disponible
json (320.4Ko)
Тип
Главна датотека
MIME тип
application/json
sha1
320d470714cb77d5351a72acc3f6d1c7164aa3cb
Креирано
13. јануар 2022.
Промењено
13. јануар 2022.
Објављено
13. јануар 2022.
0 преузимања

pgr-zoningelement-poli.csv

Disponible
csv (294.2Ko)
Тип
Главна датотека
MIME тип
text/csv
sha1
a8db882d801de23826b3aeb44d4b06bcae435f00
Креирано
13. јануар 2022.
Промењено
13. јануар 2022.
Објављено
13. јануар 2022.
0 преузимања

pgr-granicaplana-poli.json

Disponible
json (224.7Ko)
Тип
Главна датотека
MIME тип
application/json
sha1
2b5eaa3ed9d740a7307009dfc7c36ef0d30fd8b7
Креирано
13. јануар 2022.
Промењено
13. јануар 2022.
Објављено
13. јануар 2022.
0 преузимања

pgr-granicaplana-poli.csv

Disponible
csv (206.9Ko)
Тип
Главна датотека
MIME тип
text/csv
sha1
40a4119d9defc2d37cd0a2e7915ffddfc731fcd8
Креирано
13. јануар 2022.
Промењено
13. јануар 2022.
Објављено
13. јануар 2022.

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.