Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Опис

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности надлежан је и овлашћен за:

  1. По Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја, да:
    • прати поштовање обавеза органа власти утврђених овим законом и извештава јавност и Народну скупштину о томе;
    • даје иницијативу за доношење или измене прописа ради спровођења и унапређења права на приступ информацијама од јавног значаја;
    • предлаже органима власти предузимање мера у циљу унапређивања њиховог рада уређеног овим законом;
    • предузима мере потребне за обуку запослених у државним органима и упознавање запослених са њиховим обавезама у вези са правима на приступ информацијама од јавног значаја, ради делотворне примене овог закона;
    • решава по жалби против решења органа власти којима су повређена права уређена овим законом;
    • обавештава јавност о садржини овог закона, као и о правима уређеним овим законом;
    • покрене поступак за оцену уставности и законитости закона и других општих аката;
    • издаје и ажурира приручник са практичним упутствима за делотворно остваривање права уређених овим законом, на српском језику и на језицима који су, у складу са законом, одређени као језици у службеној употреби;
    • путем штампе, електронских медија, интернета, јавних трибина и на друге начине, упознаје јавност са садржином приручника за примену закона;
    • издаје упутство по којем се објављује информатор о раду државног органа;
    • обавља и друге послове одређене овим законом.
  2. По Закону о заштити података о личности, да:
    • врши надзор над спровођењем и извршавањем овог закона, односно да надзире спровођење заштите података;
    • одлучује по жалби у случају прописаним овим законом;
    • води Централни регистар;
    • надзире и дозвољава изношење података из Републике Србије;
    • указује на уочене злоупотребе приликом прикупљања података;
    • саставља листу држава и међународних организација које имају одговарајуће уређену заштиту података;
    • даје мишљење у вези са успостављањем нових збирки података, односно у случају увођења нове информационе технологије у обради података;
    • даје мишљење, у случају када постоји сумња да ли се неки скуп података сматра збирком података у смислу овог закона;
    • даје мишљење Влади у поступку доношења акта о начину архивирања и о мерама заштите нарочито осетљивих података;
    • прати примену мера за заштиту података и предлаже побољшање тих мера;
    • даје предлоге и препоруке за унапређење заштите података;
    • даје претходно мишљење да ли одређени начин обраде представља специфичан ризик за права и слободе грађанина;
    • прати уређење заштите података у другим земљама;
    • сарађује са органима надлежним за надзор над заштитом података у другим земљама;
    • одређује начин даљег поступања са подацима када је руковалац престао да постоји, осим ако је прописано друкчије;
    • у вези са вођењем Централног регистра, једном годишње објави попис збирки података у „Службеном гласнику Републике Србије", а да Централни регистар, који је јаван, обавезно објави путем интернета;
    • у року од три месеца од окончања фискалне године, поднесе Народној скупштини годишњи извештај о радњама предузетим од стране органа власти у примени овог закона, као и о својим радњама и издацима. Повереник подноси Народној скупштини и друге извештаје, када оцени да је то потребно. Извештај који подноси Народној скупштини, Повереник доставља председнику Републике, Влади и Заштитнику грађана и на одговарајући начин ставља на увид јавности и обавља и друге послове из своје надлежности.

Скупови података16

Чланови4

Зоран Ђорђевић

Администратор

Иван Бранисављевић

Уредник

Александар Парезановић

Администратор

Андреја Глушчевић

Администратор

Технички детаљи

ID
58590b21cbe3c816ac018e67
Датум креирања
20. децембар 2016.
Датум промене
24. јун 2024.

Акције