Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности надлежан је и овлашћен за:

 1. По Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја, да:
 • прати поштовање обавеза органа власти утврђених овим законом и извештава јавност и Народну скупштину о томе;
 • даје иницијативу за доношење или измене прописа ради спровођења и унапређења права на приступ информацијама од јавног значаја;
 • предлаже органима власти предузимање мера у циљу унапређивања њиховог рада уређеног овим законом;
 • предузима мере потребне за обуку запослених у државним органима и упознавање запослених са њиховим обавезама у вези са правима на приступ информацијама од јавног значаја, ради делотворне примене овог закона;
 • решава по жалби против решења органа власти којима су повређена права уређена овим законом;
 • обавештава јавност о садржини овог закона, као и о правима уређеним овим законом;
 • покрене поступак за оцену уставности и законитости закона и других општих аката;
 • издаје и ажурира приручник са практичним упутствима за делотворно остваривање права уређених овим законом, на српском језику и на језицима који су, у складу са законом, одређени као језици у службеној употреби;
 • путем штампе, електронских медија, интернета, јавних трибина и на друге начине, упознаје јавност са садржином приручника за примену закона;
 • издаје упутство по којем се објављује информатор о раду државног органа;
 • обавља и друге послове одређене овим законом.
 1. По Закону о заштити података о личности, да:
 • врши надзор над спровођењем и извршавањем овог закона, односно да надзире спровођење заштите података;
 • одлучује по жалби у случају прописаним овим законом;
 • води Централни регистар;
 • надзире и дозвољава изношење података из Републике Србије;
 • указује на уочене злоупотребе приликом прикупљања података;
 • саставља листу држава и међународних организација које имају одговарајуће уређену заштиту података;
 • даје мишљење у вези са успостављањем нових збирки података, односно у случају увођења нове информационе технологије у обради података;
 • даје мишљење, у случају када постоји сумња да ли се неки скуп података сматра збирком података у смислу овог закона;
 • даје мишљење Влади у поступку доношења акта о начину архивирања и о мерама заштите нарочито осетљивих података;
 • прати примену мера за заштиту података и предлаже побољшање тих мера;
 • даје предлоге и препоруке за унапређење заштите података;
 • даје претходно мишљење да ли одређени начин обраде представља специфичан ризик за права и слободе грађанина;
 • прати уређење заштите података у другим земљама;
 • сарађује са органима надлежним за надзор над заштитом података у другим земљама;
 • одређује начин даљег поступања са подацима када је руковалац престао да постоји, осим ако је прописано друкчије;
 • у вези са вођењем Централног регистра, једном годишње објави попис збирки података у „Службеном гласнику Републике Србије", а да Централни регистар, који је јаван, обавезно објави путем интернета;
 • у року од три месеца од окончања фискалне године, поднесе Народној скупштини годишњи извештај о радњама предузетим од стране органа власти у примени овог закона, као и о својим радњама и издацима. Повереник подноси Народној скупштини и друге извештаје, када оцени да је то потребно. Извештај који подноси Народној скупштини, Повереник доставља председнику Републике, Влади и Заштитнику грађана и на одговарајући начин ставља на увид јавности и обавља и друге послове из своје надлежности.
 • Надзор над спровођењем и извршавањем Закона о заштити података о личности

  Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
  Повереник врши надзор над спровођењем и извршавањем Закона о заштити података о личности. Он то чини преко овлашћених лица, а на основу сазнања до којих је дошао по службеној ...
 • Мишљења из области заштите података

  Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
  Мишљења из области заштите података обухватају предмете у раду Повереника који нису заведени као жалбе или поступци надзора, а тичу се нпр. правилне примене Закона о заштити ...
 • Жалбе из области заштите података о личности

  Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
  Повереник на основу Закона о заштити података о личности решава по жалбама лица у случају да сматрају да нису остварили неко од права на заштиту података (нпр. право на ...
 • Захтев за променама у Централном регистру – заштита података о личности

  Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
  Централни регистар збирки података, према Закону о заштити података о личности је јединствена евиденција збирки података које образују и воде сви руковаоци који обрађују ...
 • Централни регистар – заштита података о личности

  Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
  Према члану 44. Закона о заштити података о личности Повереник води Централни регистар збирки података. Централни регистар се састоји од регистра збирки података и каталога ...
 • Захтеви за приступ информација поднети Поверенику

  Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
  Повереник је, као и сваки други орган власти, обавезан да поступа по захтеву за приступ информацијама које су настале у његовом раду или у вези са његовим радом. Поступак је ...
 • Уступљени захтеви

  Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
  Када неко лице поднесе захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја неком органу власти, а орган власти коме је поднет захтев не располаже траженом информацијом, ...
 • Мера за унапређење јавности рада

  Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
  Свако може да упути Поверенику притужбу у циљу указивања на повреду дужности органа власти уређене Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Мере за ...
 • Поступање Повереника по представкама

  Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
  Када се неко обрати Поверенику за савет како да добије одређену информацију, Повереник ће га у кратком року обавестити о процедури остваривања права на слободан приступ ...
admin

Систем инжењер информационих система и технологија / Портал администратор.

Прати од 10.10.2017.

admin

Систем инжењер информационих система и технологија / Портал администратор.

Прати од 13.03.2018.

Прати од 26.04.2018.

Прати од 15.11.2018.