Општина Деспотовац

Опис

Општина Деспотовац, преко својих органа, у складу с Уставом и законом: доноси свој статут, буџет и завршни рачун, просторни и урбанистички план и програм развоја општине, као и стратешке планове и програме локалног економског развоја; уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности, локални превоз, коришћење грађевинског земљишта и пословног простора; стара се о изградњи, реконструкцији, одржавању и коришћењу локалних путева и улица и других јавних објеката од општинског значаја; стара се о задовољавању потреба грађана у области просвете (предшколско васпитање и образовање и основно и средње образовање и васпитање), научноистраживачке и иновационе делатности, културе, здравствене и социјалне заштите, дечије заштите, спорта и физичке културе; обезбеђује остваривање посебних потреба особа са инвалидитетом и заштиту права осетљивих група; стара се о развоју и унапређењу туризма, занатства, угоститељства и трговине; доноси и реализује програме за подстицање локалног економског развоја, предузима активности за одржавање постојећих и привлачење нових инвестиција и унапређује опште услове пословања; стара се о заштити животне средине, заштити од елементарних и других непогода, заштити културних добара од значаја за општину; стара се о заштити, унапређењу и коришћењу пољопривредног земљишта и спроводи политику руралног развоја; стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских и мањинских права, родној равноправности, као и о јавном информисању у општини; образује и уређује организацију и рад органа, организација и служби за потребе општине, организује службу правне помоћи грађанима и уређује организацију и рад мировних већа; утврђује симболе општине и њихову употребу; управља општинском имовином и утврђује стопе изворних прихода, као и висину локалних такси; прописује прекршаје за повреде општинских прописа; обавља и друге послове од локалног значаја одређене законом (нпр. у областима одбране, заштите и спасавања, заштите од пожара, омладинске политике, зоохигијене и др.), као и послове од непосредног интереса за грађане, у складу са Уставом, законом и статутом.
Органи општине су:

Скупштина општине,
Председник Општине,
Општинско веће и
Општинска управа.

Општинска управа: припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине, Општинско веће и председник Општине; извршава одлуке и друга акта Скупштине општине, Општинског већа и председника Општине; решава у управним стварима у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа и установа и других организација из надлежности општине; обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине; извршава законе и друге прописе чије је извршење поверено општини; обавља административно техничке послове за потребе рада органа Општине.

У Општинској управи Деспотовац образована су одељења и службе и то:
Одељење за привреду, јавне делатности, финансије и буџетске фондове;
Одељење за имовинско правне, стамбено послове, урбанизам и грађевинарство и заштиту животне средине;
Одељење за инспекцијске послове;
Одељење за општу управу и послове органе Општине;
Одељење локалне пореске администрације;
Служба за заједничке послове и људске ресурсе;
Служба за интерну ревизију и
Кабинет председника општине.

Скупови података7

Чланови3

Бојан Стевановић

Администратор

Андреја Глушчевић

Администратор

Лазар Кузмановић

Администратор

Технички детаљи

ID
5fa8f2a37de2720400794f6e
Датум креирања
09. новембар 2020.
Датум промене
13. март 2024.

Акције