Општина Аранђеловац

Опис


Општина преко својих органа, у складу са Уставом и законом врши следећа овлашћења:

 1. доноси програме развоја;
 2. доноси просторне и урбанистичке планове;
 3. доноси буџет и завршни рачун;
 4. утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада;
 5. доноси програме и спроводи пројекте локалног економског развоја и стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у Општини;
 6. доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује вршење послова уређења и коришћења грађевинског земљишта и утврђује висину накнаде за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
 7. уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности (пречишћавање и дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, линијски градски и приградски превоз путника у друмском саобраћају, одржавање чистоће у граду и насељима, одржавање депонија, уређивање, одржавање и коришћење пијаца, паркова, зелених, рекреационих и других јавних површина, јавних паркиралишта, јавна расвета, уређивање и одржавање гробаља и сахрањивање и др.), као и организационе, материјалне и друге услове за њихово обављање;
 8. уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање локалним и некатегорисаним путевима као и улицама у насељу;
 9. уређује и обезбеђује посебне услове и организацију ауто-такси превоза путника;
 10. одређује делове обале и воденог простора на којима се могу градити хидро грађевински објекти и постављати пловни објекти;
 11. стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе санационе планове, у складу са стратешким документима, својим интересима и специфичностима и утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине;
 12. стара се о одржавање стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења и утврђује висину накнаде за одржавање стамбених зграда;
 13. спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама;
 14. уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује висину накнаде за коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем пословног простора;
 15. оснива робне резерве и утврђује њихов обим и структуру, уз сагласност надлежног министарства, ради задовољавање потреба локалног становништва;
 16. подстиче и стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује боравишне таксе;
 17. оснива установе и организације у области основног образовања, културе, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање;
 18. оснива установе у области социјалне заштите и прати и обезбеђује њихово функционисање, даје дозволе за почетак рада установа социјалне заштите које оснивају друга правна и физичка лица, утврђује испуњеност услова за пружање услова социјалне заштите, утврђује нормативе и стандарде за обављање делатности установа чији је оснивач, доноси прописе о правима у социјалној заштити и обавља послове државног старатеља;
 19. организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за Општину, подстиче развој културног и уметничког стваралаштва, обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе од значаја за Општину и ствара услове за рад музеја, библиотека и других установа културе чији је оснивач;
 20. организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара и ствара услове за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица;
 21. доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и стара се о њиховом спровођењу, одређује ерозивна подручја, стара се о коришћењу пашњака и одлучује о привођењу пашњака другој култури;
 22. уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама, утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласностии водопривредне дозволе за објекте локалног значаја;
 23. стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима;
 24. стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређује радно време, места на којима се могу обављати одређене делатности и друге услове за њихов рад;
 25. управља имовином Општине и користи средства у државној својини и стара се о њиховом очувању и увећању;
 26. уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом домаћих и егзотичних животиња;
 27. организује вршење послова правне заштите својихправа и интереса;
 28. образује органе, организације и службе за потребе Општине и уређује њихову организацију и рад;
 29. помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активност и пружа помоћ организацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним организацијама на својој територији;
 30. подстиче и помаже развој задругарства;
 31. организује службу правне помоћи грађана;
  32.стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група;
  33.стара се о јавном информисању од локалног значаја и обезбеђује услове за јавно информисање на српском језику;
 32. уређује организацију и рад мировних већа;
 33. уређује и обезбеђује употребу имена, грба, заставе и другог обележја Општине;
 34. образује инспекцијске службе и врши инспекцијски надзор над извршењем прописа и других општих аката из надлежности Општине;
 35. прописује прекршаје за повреде општинских прописа;
 36. обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, у складу са Уставом, законом и Статутом.

Скупови података10

Чланови2

Андреја Глушчевић

Администратор

Rade Maksimovic

Администратор

Технички детаљи

ID
60d0bc607de2725954e668f5
Датум креирања
21. јун 2021.
Датум промене
24. јун 2021.

Акције