Опис

Министарство просвете обавља послове државне управе који се односе на истраживање, планирање и развој предшколског, основног, средњег и високог образовања и ученичког и студентског стандарда, као и допунско образовање деце домаћих држављана у иностранству.

Министарство такође учествује у изградњи, опремању и одржавању објеката предшколског, основног, средњег и високог образовања и ученичког и студентског стандарда од интереса за Републику Србију.

Министарство просвете ради на унапређењу друштвене бриге о надареним ученицима и студентима, као и ученицима и студентима са сметњама у развоју и инвалидитетом.

Министарство врши управни и стручно-педагошки надзор у предшколском, основном и средњем образовању и ученичком стандарду,

У надлежности Министарства је и организација, вредновање рада школа и надзор над стручним усавршавањем запослених у просвети.

Министарство врши признавање јавних исправа стечених у иностранству.

Министарство просвете стварање услове за приступ и реализацију пројеката из делокруга рада Министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи, као и друге послове одређене законом.

Портал отворених података

Скупови података30

Примери употребе1

Чланови4

Зоран Ђорђевић

Администратор

Александар Парезановић

Администратор

Stefan Dragićević

Уредник

Андреја Глушчевић

Администратор

Технички детаљи

ID
58590b7ecbe3c816ac018e68
Датум креирања
20. децембар 2016.
Датум промене
14. јун 2024.

Акције