Организација

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

лого

  • Министарство просвете, науке и технолошког развоја надлежно је за планирање и развој предшколског, основног, средњег и високог образовања и ученичког и студентског стандарда.

  • Министарство брине о образовању надарених ученика и студената, али и о инклузивном образовању. Кроз мрежу допунских школа стара се о допунском образовању деце наших држављана у иностранству.

  • Такође, Министарство обавља стручно-педагошки надзор у предшколском, основном и средњем образовању и ученичком стандарду, врши организацију, вредновање рада и надзор над стручним усавршавањем запослених у просвети.

  • Министарство учествује у изградњи, опремању и одржавању предшколских уставнова, школа, ученичких и студентских домова и ствара услове за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају

  • из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи.

  • Министарство просвете, науке и технолошког развоја обавља и послове који се односе на систем, развој и унапређење научноистраживачке делатности у функцији научног, технолошког и привредног развоја.

  • Предлаже и реализује јавне политике научног и технолошког развоја, утврђује и реализује програме научних, технолошких и развојних истраживања и подстиче усавршавање кадрова за научноистраживачки рад.

  • Министарство предлаже и реализује иновациону политику, као и јавну политику и програме у области вештачке интелигенције.

  • Министарство ради на унапређивању и на развоју иновационог система и научно-технолошке инфраструктуре у Републици Србији.

Портал отворених података

образовање

Овај сет података садржи информације о контактима установа предшколског образовања са следећим атрибутима: Формат података JSON Okrug Mesto/Grad Opstina Naziv ustanove Vrsta…
Овај сет података садржи информације о локацијама, објектима и просторијама установа предшколског образовања са следећим атрибутима: Формат података JSON Okrug Mesto/Grad Opstina…
Овај сет података садржи информације о броју запослених у установама предшколског образовања са следећим атрибутима: Формат података JSON Okrug Mesto/Grad Opstina Naziv ustanove…
Овај сет података садржи информације о васпитним групама установа предшколског образовања са следећим атрибутима: Формат података JSON Okrug Mesto/Grad Opstina Naziv ustanove…
Овај сет података садржи информације о контактима установа основног образовања са следећим атрибутима: Формат података JSON Okrug Mesto/Grad Opstina Naziv ustanove Vrsta Osnivaca…
Овај сет података садржи информације о локацијама, објектима и просторијама установа основног образовања са следећим атрибутима: Формат података JSON Okrug Mesto/Grad Opstina…
Овај сет података садржи информације о броју запослених у установама основног образовања са следећим атрибутима: Формат података JSON OkrugMesto/GradOpstinaNaziv ustanoveVrsta…
Овај сет података садржи информације о одељењима и разредима у установама основног образовања са следећим атрибутима: Формат података JSON Okrug Mesto/Grad Opstina Naziv ustanove…
Овај сет података садржи информације о страним језицима који се изучавају у установама основног образовања са следећим атрибутима: Формат података JSON Okrug Mesto/Grad Opstina…
Овај сет података садржи информације о језицима мањина који се изучавају у установама основног образовања са следећим атрибутима: Формат података JSON Okrug Mesto/Grad Opstina…
2
Зоран Ђорђевић
admin
Инжењер информационих система и технологија / Портал администратор.
0
Александар Парезановић
admin
0
Stefan Dragićević
editor
0
Андреја Глушчевић
admin
Андреја Глушчевић / Аndreja GluščevićКоординатор за стандардизацију и отварање података / Open Data CoordinatorКанцеларија за информационе технологије и електронску управу /…