Организација

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Министарство просвете, науке и технолошког развоја обавља послове државне управе који се односе на:

 • истраживање, планирање и развој предшколског, основног, средњег и високог образовања и ученичког и студентског стандарда;
 • допунско образовање деце домаћих држављана у иностранству;
 • управни надзор у предшколском, основном, средњем и високом образовању и ученичком и студентском стандарду;
 • учешће у изградњи, опремању и одржавању објеката предшколског, основног, средњег и високог образовања и ученичког и студентског стандарда од интереса за Републику Србију;
 • стручно-педагошки надзор у предшколском, основном и средњем образовању и ученичком стандарду;
 • организацију, вредновање рада и надзор над стручним усавршавањем запослених у просвети;
 • нострификацију и еквиваленцију јавних исправа стечених у иностранству;
 • унапређење друштвене бриге о обдареним ученицима и студентима;
 • унапређење друштвене бриге о ученицима и студентима са посебним потребама, стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи;
 • систем, развој и унапређење научноистраживачке делатности у функцији научног, технолошког и привредног развоја;
 • предлагање и реализацију политике и стратегије научног и технолошког развоја;
 • утврђивање и реализацију програма научних, технолошких и развојних истраживања;
 • усавршавање кадрова за научноистраживачки рад;
 • предлагање и реализацију иновационе политике;
 • подстицање технопредузетништва, трансфера знања и технологија у привреди;
 • развој и унапређење иновационог система у Републици Србији;
 • прописе у области заштите и промета права интелектуалне својине;
 • развој функционисања система научно-технолошких информација и програма развоја научно-технолошке инфраструктуре;
 • истраживање у области нуклеарне енергије;
 • сигурност нуклеарних објеката;
 • производњу и привремено складиштење радиоактивних материјала, изузев у нуклеарним енергетским постројењима, као и друге послове одређене законом.
Отворени подаци - основне школе На овом линку можете пронаћи следеће подскупове:Основни подаци: скуп основних података о установамаПодаци о локацијама: скуп агрегираних података…
Отворени подаци - средње школе На овом линку можете пронаћи следеће подскупове:Основни подаци: скуп основних података о установамаПодаци о локацијама: скуп агрегираних података…
Отворени подаци - високошколске установе На овом линку можете пронаћи следеће подскупове:Основни подаци: скуп основних података о установамаСтуденти: скуп сумарних података по…
Отворени подаци - предшколске установе На овом линку можете пронаћи следеће подскупове:Основни подаци: скуп основних података о установамаПодаци о локацијама: скуп агрегираних…
Отворени подаци - специјалне школе На овом линку можете пронаћи следеће подскупове:Основни подаци: скуп основних података о установамаПодаци о локацијама: скуп агрегираних…
Отворени подаци - музичке и балетске школе На овом линку можете пронаћи следеће подскупове:Основни подаци: скуп основних података о установамаПодаци о локацијама: скуп…
2
Зоран Ђорђевић
admin
Инжењер информационих система и технологија / Портал администратор.
0
Александар Парезановић
admin
0
Stefan Dragićević
editor