Организација

Градска управа града Ужица

Градска управа града Ужица (Град Ужице) врши надлежности утврђене Уставом и законом, као и друге надлежности и послове државне управе који су му законом поверени. Град, преко својих органа, у складу с Уставом и законом:

 1. доноси статут, буџет и завршни рачун, просторни и урбанистички план и програм развоја града, као и стратешке планове и програме локалног економског развоја;

 2. уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности, локални превоз, коришћење грађевинског земљишта и пословног простора;

 3. стара се о изградњи, реконструкцији, одржавању и коришћењу некатегорисаних и општинских путева, као и улица и других јавних објеката од значаја за град;

 4. стара се о задовољавању потреба грађана у области просвете (предшколско васпитање и образовање и основно и средње образовање и васпитање), научноистраживачке и иновационе делатности, културе, здравствене и социјалне заштите, дечије заштите, спорта и физичке културе;

 5. обезбеђује остваривање посебних потреба особа са инвалидитетом и заштиту права осетљивих група;

 6. стара се о развоју и унапређењу туризма, занатства, угоститељства и трговине;

 7. доноси и реализује програме за подстицање локалног економског развоја, предузима активности за одржавање постојећих и привлачење нових инвестиција и унапређује опште услове пословања;

 8. стара се о заштити животне средине, заштити од елементарних и других непогода, заштити културних добара од значаја за град;

 9. стара се о заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта и спроводи политику руралног развоја;

 10. стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских и мањинских права, родној равноправности, као и о јавном информисању у граду;

 11. образује и уређује организацију и рад органа, организација и служби за потребе Града, организује службу правне помоћи грађанима и уређује организацију и рад мировних већа;

 12. утврђује симболе Града и њихову употребу;

 13. управља имовином Града и утврђује стопе изворних прихода, као и висину локалних такси;

 14. прописује прекршаје за повреде градских прописа;

 15. обавља и друге послове од локалног значаја одређене законом, као и послове од непосредног интереса за грађане, у складу са Уставом, законом и овим статутом.

Послови из надлежности Града утврђени Уставом и законом, ближе су одређени Јединственим пописом послова јединица локалне самоуправе

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске…
Подаци о свим градским линијама, редовима вожњи, локацијама стајалишта, трасама, ценама карата итд. у јавном саобраћају Града Ужице у GTFS формату.
Овај сет података садржи два ресурса:Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске…
Google Transit омогућава једноставније сналажење и планирање путовања потенцијалним путницима, корисницима јавног градског превоза у Граду Ужице. Функционише тако што је потребно…
0
Александар Парезановић
admin
0
Зоран Ђорђевић
admin
Инжењер информационих система и технологија / Портал администратор.
0
Милош Миливојевић
editor
0
Јелена Вучетић
editor