Организација

Градска управа града Крагујевца

Градска управа града Крагујевца, као јединствен орган града, обавља управне послове у оквиру права и дужности града Kрагујевца и одређене стручне послове за потребе Скупштине града, градоначелника и Градског већа.
Градска управа може да се образује као јединствен орган који врши изворне послове града Крагујевца утврђене Уставом, законом и Статутом града Крагујевца, као и законом поверене послове државне управе или у више Градских управа за поједине области.
Унутрашња организација Градске управе:
· ГУ за финансије
· Градска пореска управа
· ГУ за инвестиције
· ГУ за имовину
· ГУ за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине
· ГУ за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој
· ГУ за опште и заједничке послове
· ГУ за привреду
· ГУ за ванпривредне делатности
· ГУ за здравствену и социјалну заштиту
· ГУ за комуналне и инспкецијске послова
· ГУ за послове градоначелника и Градског већа
· ГУ за јавне набавке

     За обављање послова који представљају заокружену целину у оквиру 13 градских управа, образују се сектори, одељења и службе. 

Надлежности Градске управе:

 1. припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина града, Градоначелник и Градско веће; 
  
 2. извршава одлуке и друге акте Скупштине града, Градоначелника и Градског већа; 
  
 3. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Града; 
  
 4. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине града; 
  
 5. извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду; 
  
 6. обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина града, Градоначелник и Градско веће; 
  
 7. обавља и друге послове утврђене законом, Статутом, одлукама Скупштине града и другим актима.
  

Акт о организацији Градске управе доноси Скупштина града на предлог Градског већа. Актом о организацији Градске управе утврђује се број помоћника градоначелника, области за које ће бити надлежни, услови и начин постављења и разрешења и друга питања везана за статус и рад помоћника градоначелника. Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе доноси Градско веће на предлог Начелника Управе надлежне за опште и правне послове.

Подаци о свим градским линијама, редовима вожњи, локацијама стајалишта, трасама, ценама карата итд. у јавном саобраћају Града Крагујевца у GTFS формату.Овај ресурс је објавила…
Овај скуп података садржи целокупни преглед свих полазака аутобуских линија у оквиру система јавног градског превоза града Крагујевца.Предметни сет података је отворила "Градска…
Овај скуп података садржи целокупни преглед свих аутобуских линија у оквиру система јавног градског превоза града Крагујевца, као и јединствено додељене шифре сваком аутобуском…
Овај скуп података садржи целокупни преглед јавних паркиралишних зона, јавних и затворених паркиралишта на територији Града Крагујевца.Предметни сет података је отворило ЈКП…
Овај скуп података садржи целокупни преглед свих аутобуских стајалишта у оквиру система јавног градског превоза града Крагујевца, као и јединствено додељене шифре сваком…
Сет података садржи информације о потрошњи енергената у јавним зградама у Крагујевцу, за 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018. годину. Сет података садржи следеће атрибуте:Назив зграде,…
Сет података садржи информације о потрошњи енергије у возним парковима институција/предузећа на територији града Крагујевца.Сет података садржи следеће атрибуте: назив предузећа,…
Овај сет података садржи два документа: Буџет - планирани расходи у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, главама, називу глава, шифри програма, броју…
Google Transit омогућава једноставније сналажење и планирање путовања потенцијалним путницима, корисницима јавног градског превоза у Граду Крагујевцу. Функционише тако што је…
0
Зоран Ђорђевић
admin
Инжењер информационих система и технологија / Портал администратор.
0
Александар Парезановић
admin
0
Угљеша Ћоровић
editor