Град Зрењанин

Опис

Градска управа је образована као јединствени орган. Образује се за вршење послова локалне самоуправе утврђених уставом, законом, статутом и другим прописима. Градска управа, врши и поверене надлежности Републике Србије. Надлежност Градске управе: 1. припрема нацрте прописа и других аката које доносе Скупштина града, Градоначелник и Градско веће; 2. извршава одлуке и друге акте Скупштине града, Градоначелника и Градског већа; 3. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Града; 4. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине града; 5. извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду; 6. води законом прописане евиденције и стара се о њиховом одржавању; 7. издаје уверења и друге исправе о чињеницама о којима води службену евиденцију; 8. издаје уверења и друге исправе о чињеницама о којима не води службену евиденцију; 9. обавља стручне и административно-техничке послове за потребе рада Скупштине града, Градоначелника и Градског већа; 10. спроводи сопствене припреме за одбрану, израђује и чува План одбране Града и извршава одлуке, наредбе и друге акте Скупштине Града, Градоначелника и Градског већа у условима ратног и ванредног стања; 11. прати стање у вези са заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама и предузима мере за заштиту и спасавање, учествује у изради процене угрожености територије Града и плана и заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, обавља послове у вези са привременим померањем и евакуацијом становништва, учествује у припреми и спровођењу збрињавања настрадалог становништва, организује, развија и води личну и колективну заштиту, остварује сарадњу са организационим јединицама Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова, Одељењем за ванредне ситуације у Зрењанину и обавља и друге послове у складу са законом и другим прописима; 12. доноси План јавних набавки у складу са одлуком о буџету и финансијским планом и одлучује о покретању поступка јавне набавке за набавку услуга, добара и радова; 13. доноси извештај о раду на решавању првостепених управних предмета; 14. доноси посебни програм стручног усавршавања; 15. пружа помоћ месним заједницама у обављању административно-техничких и финансијско-материјалних послова; 16. доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Града и поверених послова, Градоначелнику, Градском већу и Скупштини града, по потреби, а најмање једном годишње.

Скупови података22

Чланови4

Александар Парезановић

Администратор

Зоран Ђорђевић

Администратор

Татјана Орељ

Уредник

Андреја Глушчевић

Администратор

Технички детаљи

ID
5d8c7e837de2720878d7ac4c
Датум креирања
26. септембар 2019.
Датум промене
26. новембар 2021.

Акције