Организација

Град Зрењанин

Градска управа је образована као јединствени орган. Образује се за вршење послова локалне самоуправе утврђених уставом, законом, статутом и другим прописима. Градска управа, врши и поверене надлежности Републике Србије. Надлежност Градске управе: 1. припрема нацрте прописа и других аката које доносе Скупштина града, Градоначелник и Градско веће; 2. извршава одлуке и друге акте Скупштине града, Градоначелника и Градског већа; 3. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Града; 4. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине града; 5. извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду; 6. води законом прописане евиденције и стара се о њиховом одржавању; 7. издаје уверења и друге исправе о чињеницама о којима води службену евиденцију; 8. издаје уверења и друге исправе о чињеницама о којима не води службену евиденцију; 9. обавља стручне и административно-техничке послове за потребе рада Скупштине града, Градоначелника и Градског већа; 10. спроводи сопствене припреме за одбрану, израђује и чува План одбране Града и извршава одлуке, наредбе и друге акте Скупштине Града, Градоначелника и Градског већа у условима ратног и ванредног стања; 11. прати стање у вези са заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама и предузима мере за заштиту и спасавање, учествује у изради процене угрожености територије Града и плана и заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, обавља послове у вези са привременим померањем и евакуацијом становништва, учествује у припреми и спровођењу збрињавања настрадалог становништва, организује, развија и води личну и колективну заштиту, остварује сарадњу са организационим јединицама Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова, Одељењем за ванредне ситуације у Зрењанину и обавља и друге послове у складу са законом и другим прописима; 12. доноси План јавних набавки у складу са одлуком о буџету и финансијским планом и одлучује о покретању поступка јавне набавке за набавку услуга, добара и радова; 13. доноси извештај о раду на решавању првостепених управних предмета; 14. доноси посебни програм стручног усавршавања; 15. пружа помоћ месним заједницама у обављању административно-техничких и финансијско-материјалних послова; 16. доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Града и поверених послова, Градоначелнику, Градском већу и Скупштини града, по потреби, а најмање једном годишње.

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске…
Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске…
Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске…
Сет података садржи информације из одлуке о Буџету Града Зрењанина за 2019. годину.Отворила га је Градска управа Града Зрењанина - Одељење за финансије.
Овај сет података садржи информације о паркинзима на територији града Зрењанина Ресурси који чине овај сет су:-црвена зона паркирања-жута зона паркирања-зелена зона…
Овај сет података садржи информације о приоритетима за зимско одржавање улица на територији града Зрењанина Ресурси који чине овај сет су:-улице првог реда-улице првог…
Мапа"Бициклистичке стазе Град Зрењанин" садржи информације о просторном пружању бициклистичких стаза кроз град Зрењанин и до околних села.
Овај сет података садржи информације о дозвољеним јавним површинама за кућне љубимце а на територији града Зрењанина
Мапа "Зоне основних школа у граду Зрењанину" садржи информације о просторној подели града која је спроведена ради усмеравања ученика у одређене основне школе у складу са…
0
Александар Парезановић
admin
2
Зоран Ђорђевић
admin
Инжењер информационих система и технологија / Портал администратор.
0
Татјана Орељ
editor
0
Андреја Глушчевић
admin
Андреја Глушчевић / Аndreja GluščevićКоординатор за стандардизацију и отварање података / Open Data CoordinatorКанцеларија за информационе технологије и електронску управу /…