Опис

Градска управа града Ужица (Град Ужице) врши надлежности утврђене Уставом и законом, као и друге надлежности и послове државне управе који су му законом поверени. Град, преко својих органа, у складу с Уставом и законом:

1) доноси статут, буџет и завршни рачун, просторни и урбанистички план и програм развоја града, као и стратешке планове и програме локалног економског развоја;
2) уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности, локални превоз, коришћење грађевинског земљишта и пословног простора;
3) стара се о изградњи, реконструкцији, одржавању и коришћењу некатегорисаних и општинских путева, као и улица и других јавних објеката од значаја за град;
4) стара се о задовољавању потреба грађана у области просвете (предшколско васпитање и образовање и основно и средње образовање и васпитање), научноистраживачке и иновационе делатности, културе, здравствене и социјалне заштите, дечије заштите, спорта и физичке културе;
5) обезбеђује остваривање посебних потреба особа са инвалидитетом и заштиту права осетљивих група;
6) стара се о развоју и унапређењу туризма, занатства, угоститељства и трговине;
7) доноси и реализује програме за подстицање локалног економског развоја, предузима активности за одржавање постојећих и привлачење нових инвестиција и унапређује опште услове пословања;
8) стара се о заштити животне средине, заштити од елементарних и других непогода, заштити културних добара од значаја за град;
9) стара се о заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта и спроводи политику руралног развоја;
10) стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских и мањинских права, родној равноправности, као и о јавном информисању у граду;
11) образује и уређује организацију и рад органа, организација и служби за потребе Града, организује службу правне помоћи грађанима и уређује организацију и рад мировних већа;
12) утврђује симболе Града и њихову употребу;
13) управља имовином Града и утврђује стопе изворних прихода, као и висину локалних такси;
14) прописује прекршаје за повреде градских прописа;
15) обавља и друге послове од локалног значаја одређене законом, као и послове од непосредног интереса за грађане, у складу са Уставом, законом и овим статутом.

Послови из надлежности Града утврђени Уставом и законом, ближе су одређени Јединственим пописом послова јединица локалне самоуправе

Скупови података5

Примери употребе1

Чланови4

Александар Парезановић

Администратор

Зоран Ђорђевић

Администратор

Милош Миливојевић

Уредник

Јелена Вучетић

Уредник

Технички детаљи

ID
5db82ef07de27271e0fc4818
Датум креирања
29. октобар 2019.
Датум промене
23. август 2023.

Акције