Заштићена подручја

— Јавни подаци Освежено 21. април 2021.

Град Ниш

Град Ниш је један од најстаријих градова на Балкану. Ниш се налази у нишкој котлини уз ушће Нишаве у Јужну Мораву на 43°19′ северне географске ширине и 21°54′ источне географске дужине. Ужи центар града је на 194m надморске висине (код споменика у центру). Највиша тачка на територији града је…

49 скуповa података
1 примера употребе

Информације

Темпоралност

Географске димензије

Интеграција

Пермалинк

Опис

Заштићена подручја су подручја која имају изражену геолошку, биолошку, екосистемску и/или предеону разноврсност и због тога се актом о заштити проглашавају заштићеним подручјима од општег интереса. Поред наведених вредности, дефинисана су и станишта врста птица и других миграторних врста значајних у складу са међународним прописима, која се могу прогласити за заштићена подручја од општег интереса. Заштићена подручја су класификована у 7 врста, и то: строги резерват природе, специјални резерват природе, национални парк, споменик природе, заштићено станиште, предео изузетних одлика и парк природе.

Емералд мрежа се заснива на истим принципима као и мрежа Natura 2000 и формално се посматра као припрема за имплементацију Директиве о стаништима, односно Директиве о очувању природних станишта и дивљих биљних и животињских врста (Council Directive 92/43/EEC on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora, the Habitats Directive) у оквиру европских интеграција.

Међународно значајна подручја за птице – ИБА подручја
Важна подручја за птице и биодиверзитет (Important Bird Areas, IBAs) су:
• места од међународног значаја за очување птица и биодиверзитета,
• призната широм света као практични алати за очување,
• различита подручја погодна за практичне активности очувања врста и њихових станишта,
• идентификована коришћењем чврстих, стандардизованих критеријума,
• места која заједно чине део ширег интегралног приступа очувању и одрживом кориштењу природног окружења.

Међународно значајна подручја за биљке – IPA подручја
У оквиру Глобалне стратегије очувања биљака (Global Strategy for Plant Conservartion) https://www.cbd.int/gspc/, усвојен је тзв. „IPA програм“ који представља средство у идентификацији и заштити најзначајнијих локалитета дивље флоре и станишта Европе. Одређена међународно значајна подручја за биљке (Important Plant Areas, IPAs) представљају и један од критеријума за установљавање еколошки значајних подручја и еколошких коридора еколошке мреже Србије.

Одабрана подручја за дневне лептире – PBA подручја
Одабрана подручја за дневне лептире (Prime Butterfly Areas PBAs) је европски пројекат који има за циљ одабир најважнијих подручја са нагласком на циљне врсте лептира које представљају приоритет за заштиту.

Заштићена стабла представљају велику ботаничку ведност а она најстарија и својеврсну хортикултурну баштину . Основни критеријуми за заштиту неког стабла су врста, старост стабла, спољни изглед, његов историјски значај итд

Еколошки значајна подручја и еколошки коридори - Еколошком мрежом Републике Србије, у складу са Уредбом о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“, бр. 102/2010) обухваћено је 101 еколошки значајно подручје укупне површине од 1.849.201,77 ha што представља 20,93% територије државе. Eколошки коридори могу бити водотоци у природном и полуприродном стању и канали са полуприродном вегетацијом, као и други предеони елементи (међе, живице, пољозаштитни појасеви, пашњаци, ливаде и други вештачки коридори) који стварају везу између еколошки значајних подручја.

Овај скуп података садржи осам ресурса:

IBA подручја:
latitude, longitude, altitude, geometry, coordinates, objectid, naziv, tema, sloj, kategorija, status, površina, st_area(shape), st_length(shape)

IPA подручја:
latitude, longitude, altitude, geometry, coordinates, objectid, naziv, napomena, tema, sloj, kategorija, status, površina, st_area(shape), st_length(shape)

PBA подручја:
latitude, longitude, altitude, geometry, coordinates, objectid, naziv, napomena, tema, sloj, kategorija, status, površina, st_area(shape), st_length(shape)

Еколошки значајна подручја:
latitude, longitude, altitude, geometry, coordinates, objectid, naziv, tema, sloj, kategorija, status, povrsina, st_area(shape), st_length(shape)

Емералд подручја:
latitude, longitude, altitude, geometry, coordinates, objectid, naziv, napomena, tema, sloj, kategorija, status, površina, st_area(shape), st_length(shape)

Заштићена подручја:
latitude, longitude, altitude, geometry, coordinates, objectid, reg_broj, naziv, god, nazivcir, kategorija, status, sloj, tema, površina, rezim, st_area(shape), st_length(shape)

Заштићена стабла:
latitude, longitude, altitude, geometry, coordinates, reg_broj, naziv, nazivcir, god, tema, sloj, kategorija, status, objectid, x_koord, y_koord

Коридори, подручја и станишта:
latitude, longitude, altitude, geometry, coordinates, objectid, naziv, tip, tema, sloj, kategorija, status, površina, st_area(shape), st_length(shape)

Ресурси 8

Видети такође: ресурси заједнице
0 преузимања

Коридори, подручја и станишта

Disponible
geojson (273.3Ko)
Тип
Главна датотека
MIME тип
application/octet-stream
sha1
96d88feaff63b68a26f5adc9ad8567300399b6bb
Креирано
21. април 2021.
Промењено
21. април 2021.
Објављено
21. април 2021.
0 преузимања

Заштићена стабла

Disponible
geojson (3.8Ko)
Тип
Главна датотека
MIME тип
application/octet-stream
sha1
2f0b339abdfb76713d5cc9d261455814887af7a8
Креирано
21. април 2021.
Промењено
21. април 2021.
Објављено
21. април 2021.
0 преузимања

Заштићена подручја

Disponible
geojson (216.0Ko)
Тип
Главна датотека
MIME тип
application/octet-stream
sha1
9cc1a6973ab089f25ace9c8c6e865c39c06fbb30
Креирано
21. април 2021.
Промењено
21. април 2021.
Објављено
21. април 2021.
0 преузимања

Емералд подручја

Disponible
geojson (98.4Ko)
Тип
Главна датотека
MIME тип
application/octet-stream
sha1
b4206a7096f6d7c4d9c6bdd3290c62033aa5e4ed
Креирано
21. април 2021.
Промењено
21. април 2021.
Објављено
21. април 2021.
0 преузимања

Еколошки значајна подручја

Disponible
geojson (134.9Ko)
Тип
Главна датотека
MIME тип
application/octet-stream
sha1
ebc4ec96e77964112298500309bf1464a1668aa6
Креирано
21. април 2021.
Промењено
21. април 2021.
Објављено
21. април 2021.
Видети 8 ресурсе типа Главна датотека

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.