Периодични извештај о броју и структури организација цивилног друштва (удружења, фондација и задужбина) Извештаји о ОЦД

— Јавни подаци Освежено 07. јун 2019.

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије је служба Владе основана у циљу системског укључивања организација цивилног друштва у дијалог са Владом, који треба да се заснива на сталој, транспарентној и структурисаној комуникацији и редовној размени искустава, информација и…

2 скуповa података

Информације

Темпоралност

Географске димензије

Интеграција

Пермалинк

Опис

Полазећи од пoтрeба oргaнa јавне упрaвe, организација цивилног друштва, мeдиja и jaвнoсти зa пoдaцимa o oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa (удружeњимa, фoндaциjaмa и зaдужбинaмa), рaди спровођења рaзличитих истрaживaњa и aнaлизa, прaћeњa трeндoвa у структури цивилног сeктoрa, успoстaвљaњa сaрaдњe, пoзивaњa нa кoнсултaциje и jaвнe рaспрaвe o прoписимa/jaвним пoлитикaмa и др. Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом у сарадњи са Агенцијом за привредне регистре, отворила је поједине податке на основу којих се могу пратити одређени трендови и број и структура цивилног сектора у Србији.

Јавности су доступни подаци о броју регистрованих, брисаних и основаних удружења, фондација и задужбина према годинама и територији, подаци о регистрованим и брисаним удружењима, фондацијама и задужбинама по месецима, као и Идентификациони списак активних ОЦД, у временском пресеку, уз пратеће шифарнике за делатности, општине, места и округе. Извор података су Регистар удружења и Регистар фондација и задужбина, које води Агенција за привредне регистре, а припремљени су на основу вeб сeрвисa, "Вeб сeрвис зa прaћeњe прoмeнa и прeузимaњe пoдaтaкa из рeгистaрa AПР“ (PLWS), кojим je oмoгућeнo aутoмaтизoвaнo прaћeњe прoмeнa и прeузимaњe пoдaтaкa из стaтусних рeгистaрa AПР (удружења, задужбине и фондације) за потребе обављања редовних активности Канцеларије. Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом је одговорна за садржај података. Узорак чине у временском пресеку активна домаћа удружења, фондације и задужбине као и представништва страних удружења, фондација и задужбина.

Ресурси 12

Видети такође: ресурси заједнице

Главна датотека 11

0 преузимања

aktivna-udruzenja.xlsx

Disponible
xlsx (2.1Mo)

Идентификациони списак активних домаћих удружења и представништава страних удружења, у временском пресеку од 3. јуна 2019. године.

Тип
Главна датотека
MIME тип
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
sha1
dca7fa733f2949c4f3c7659556e971966b49ccb9
Креирано
07. јун 2019.
Промењено
07. јун 2019.
Објављено
07. јун 2019.
0 преузимања

aktivna-udruzenja-fondacije-i-zaduzbine-vremenski-presek.xlsx

Disponible
xlsx (2.0Mo)

Идентификациони списак активних домаћих удружења, фондација и задужбина и представништава страних удружења, фондација и задужбина, у временском пресеку од 11. априла 2019. године.

Тип
Главна датотека
MIME тип
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
sha1
9b77ee8f37fc0f0ca53ef83471dbaed147746df1
Креирано
18. април 2019.
Промењено
18. април 2019.
Објављено
18. април 2019.
0 преузимања

sifarnici-mesta-opstine-okruzi-delatnosti.xlsx

Disponible
xlsx (337.0Ko)

Шифарници за употребу података о удружењима, фондацијама и задужбинама: за делатност, општине, места и округе.

Тип
Главна датотека
MIME тип
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
sha1
773de5a9d66149e1faa92055e8dfbbd36101184d
Креирано
18. април 2019.
Промењено
18. април 2019.
Објављено
18. април 2019.
0 преузимања

t1-registrovana-brisana-i-osnovana-udruzenja-fondacije-i-zaduzbine-po-godinama-i-teritoriji.xlsx

Disponible
xlsx (67.2Ko)

Периодични извештај о регистрованим, брисаним и основаним удружењима, фондацијама и задужбинама по годинама и територији, временски пресек од 11. априла 2019. године. Узорак чине активна домаћа и представништва страних удружења, фондација и задужбина.

Тип
Главна датотека
MIME тип
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
sha1
09e4a93f905447fe1330f2d92dccd86dc5f11db1
Креирано
18. април 2019.
Промењено
18. април 2019.
Објављено
18. април 2019.
0 преузимања

t2-registrovana-i-brisana-udruzenja-fondacije-i-zaduzbine-po-mesecima.xlsx

Disponible
xlsx (16.9Ko)

Периодични извештај о регистрованим и брисаним удружењима, фондацијама и задужбинама по месецима, временски пресек од 11. априла 2019. године. Узорак чине активна домаћа и представништва страних удружења, фондација и задужбина.

Тип
Главна датотека
MIME тип
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
sha1
82901970c23ddc058885db27168cff80649a43d4
Креирано
18. април 2019.
Промењено
18. април 2019.
Објављено
18. април 2019.
0 преузимања

aktivna-udruzenja.csv

Disponible
csv (3.3Mo)

Идентификациони списак активних домаћих удружења и представништава страних удружења, у временском пресеку од 11. априла 2019. године.

Тип
Главна датотека
MIME тип
text/csv
sha1
a86bb1b1ca5336d7579bb87d73387c2708ce62a9
Креирано
18. април 2019.
Промењено
18. април 2019.
Објављено
18. април 2019.
Видети 11 ресурсе типа Главна датотека

Документација 1

0 преузимања

metapodaci.txt

Disponible
txt (5.8Ko)

Метаподаци, опис података и информација од значаја за рад са подацима о удружењима, фондацијама и задужбинама.

Тип
Документација
MIME тип
text/plain
sha1
bb3bbb944937692a430776b0570c6b854a1b0ae9
Креирано
18. април 2019.
Промењено
18. април 2019.
Објављено
18. април 2019.

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 1

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.