7.2.1 Удео енергије из обновљивих извора енергије у бруто финалној потрошњи енергије

Освежено 25. април 2024.

Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику

Агенда за одрживи развој до 2030. године и 17 циљева одрживог развоја (ЦОР) које су усвојиле све државе чланице Уједињених нација у септембру 2015. године, представљају глобални стратешки оквир за одрживи развој коме треба да стреме све државе чланице и међународни релевантни актери. Агенда 2030…

277 скуповa података

Информације

Темпоралност

Додаци

Интеграција

Пермалинк

Опис

Бруто финална потрошња енергије (БФПЕ) израчуната је у складу са чланом 2. Директиве 2009/28/ЕЗ као укупна финална енергија потрошена за енергетске сврхе у индустрији, транспорту, домаћинствима, јавним и комерцијалним делатностима, пољопривреди, шумарству и рибарству, укључујући сопствену потрошњу електричне и топлотне енергије у сектору производње електричне и топлотне енергије и губитке у преносу и дистрибуцији електричне и топлотне енергије. Прате се показатељи у три сектора: сектору грејања и хлађења, сектору електричне енергије и сектору саобраћаја. Удeо обновљивих извора енергије у грeјању и хлађењу се израчунава дељењем бруто финалне потрошње енергије из обновљивих извора у сектору грејања и хлађења (како је одређено у члану 5. став 1. тачка б) и у члану 5. став 4. Директиве 2009/28/ЕЗ) са бруто финалном потрошњом енергије за грејање и хлађење. Бруто финална потрошња енергије за грејање и хлађење из обновљивих извора израчунава се као збир количина произведене енергије из обновљивих извора употребљеним у системима даљинског грејања и хлађења и енергије из обновљивих извора употребљених у индустрији, домаћинствима, јавним и комерцијалним делатностима, пољопривреди, шумарству и рибарству, а за процесе грејања, хлађења и процесе прераде (члан 5. тачка 4 Директиве 2009/28/ЕЗ). Удео обновљивих извора енергије у електричној енергији је израчунат као резултат дељења БФПЕ из обновљивих извора енергије (како је одређено у члану 5, став 1. и 3. Директиве 2009/28/ЕЗ) са бруто финалном потрошњом електричне енергије. Бруто финална потрошња електричне енергије из обновљивих извора енергије израчунава се као количина електричне енергије произведене из обновљивих извора енергије, при чему није укључена производња електричне енергије у пумпним акумулацијама (реверзибилним електранама) (члан 5, тачка 3 Директиве 2009/28/ЕЗ). Удео обновљивих извора енергије у саобраћају се рачуна као резултат дељења финалне енергије из обновљивих извора потрошене у саобраћају (видети члан 5. став 1. тачку (ц) и члан 5. став 5. Директиве 2009/28/ЕЗ) са потрошњом у саобраћају: 1) нафте; 2) дизела; 3) биогорива коришћеног у друмском и железничком превозу и 4) електричне енергије у копненом превозу, при чему је вођено рачуна да енергија која је рачуната у другим секторима није рачуната и у сектору саобраћаја, да би се избегло дупло рачунање. БФПЕ из обновљивих извора израчунава се као сума: бруто финалне потрошње електричне енергије из обновљивих извора енергије, бруто финалне потрошње енергије из обновљивих извора за грејање и хлађење и бруто финалне потрошње енергије из обновљивих извора у саобраћају. Сви прорачуни су урађени уз помоћy алата SHARES који је преузет са сајта Eвропске комисије http://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/shares и користи се за израчунавање удела ОИЕ у земљама ЕУ, и чланицама ЕнЗ, ради праћења достизања циљева у области ОИЕ. SHARES је алат Европског завода за статистику – EUROSTAT који је прилагођен израчунавању удела енергије из обновљивих извора сходно Директиви 2009/28/ЕЗ. Главна предност овог алата је у томе што се за сваку чланицу ЕУ или ЕнЗ примењује идентична методологија за израчунавање појединих вредности. Његова примена спречава неправилности које би се могле појавити коришћењем различитих метода и параметара приликом израчунавања удела ОИЕ. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-07-02-01.pdf

Ресурси 2

Видети такође: ресурси заједнице
0 преузимања

7.2.1 Удео енергије из обновљивих извора енергије у бруто финалној потрошњи енергије

Disponible
json
Тип
API
MIME тип
application/json
Креирано
27. април 2021.
Промењено
25. април 2024.
Објављено
25. мај 2021.
0 преузимања

7.2.1 Удео енергије из обновљивих извора енергије у бруто финалној потрошњи енергије

Disponible
csv
Тип
API
MIME тип
text/csv
Креирано
27. април 2021.
Промењено
25. април 2024.
Објављено
25. мај 2021.

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.