Архивирано

10.5.1f Индикатори финансијске стабилности: Ликвидна актива у односу на краткорочне обавезе

Освежено 25. април 2024.

Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику

Агенда за одрживи развој до 2030. године и 17 циљева одрживог развоја (ЦОР) које су усвојиле све државе чланице Уједињених нација у септембру 2015. године, представљају глобални стратешки оквир за одрживи развој коме треба да стреме све државе чланице и међународни релевантни актери. Агенда 2030…

3 скуповa података

Информације

Темпоралност

Додаци

Интеграција

Пермалинк

Опис

Седам индикатора финансијске стабилности (FSI - Financial Soundness Indicators) је укључено као SDG индикатор 10.5.1 и вредности су изражене у процентима: Основни капитал у односу на укупну активу: однос основног капитала и укупне активе банке. Основни капитал у односу на ризичну активу: однос основног капитала и ризичне активе банке. Нето проблематични кредити у односу на регулаторни капитал: однос проблематичних кредита умањених за њихове исправке вредности (нето проблематични кредити) и регулаторног капитала. Проблематични кредити у односу на укупне кредите: однос бруто проблематичних кредита и укупних кредита. Принос на активу: однос ануализованог добитка/губитка пре опорезивања и просечног стања билансне активе у току године. Ликвидна актива у односу на краткорочне обавезе: однос ликвидне активе (готовина и готовински еквиваленти, део рачуна активе и финансијских средстава до 3 месеца (кредити, HoV и потраживања по каматама и накнадама), динарске државне HoV рочности преко 3м)) и укупних краткорочних обавеза. Нето отворена девизна позиција у односу на регулаторни капитал: однос укупне нето отворене девизне позиције (нето отворена девизна позиција и позиција у злату) и укупног регулаторног капитала банке. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-10-05-01.pdf

Ресурси 2

Видети такође: ресурси заједнице
0 преузимања

10.5.1f Индикатори финансијске стабилности: Ликвидна актива у односу на краткорочне обавезе

Disponible
json
Тип
API
MIME тип
application/json
Креирано
31. јануар 2023.
Промењено
25. април 2024.
Објављено
12. фебруар 2023.
0 преузимања

10.5.1f Индикатори финансијске стабилности: Ликвидна актива у односу на краткорочне обавезе

Disponible
csv
Тип
API
MIME тип
text/csv
Креирано
31. јануар 2023.
Промењено
25. април 2024.
Објављено
12. фебруар 2023.

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.