Објављено 17. јул 2019.

Отворени подаци Града Ниша

Све објаве

Град Ниш је од марта ове године кроз пројекат „Податке отвори, на мапи се створи“ који Канцеларија за локални економски развој и пројекте реализује у сарадњи са организацијом „Палго Смарт“, приступио пројекту „Отворени подаци – отворене могућности“, који на националном нивоу спроводе Канцеларија за информационе технологије и електронску управу и Програм Уједињених нација за развој (UNDP) , уз подршку Фонда за добру управу Уједињеног краљевства (ГГФ) и Светске банке.

Учешћем у овом пројекту, Град Ниш даје допринос испуњењу стратешког опредељења Владе Републике Србије у складу са Стратегијом развоја електронске управе у Републици Србији за период 2015-2018. и Акционим планом за спровођење међународне иницијативе „Партнерство за отворену управу у Републици Србији“.

Резултатима овог пројекта Град Ниш испуњава и обавезу из Закона о електронској управи, који обавезује органе јединица локалне самоуправе да на Порталу отворених података објављују отворене податке из делокруга своје надлежности на начин који омогућава њихово лако претраживање и поновну употребу.

Отворени подаци представљају скупове података који су јавно доступни у формату погодном за даљу компјутерску обраду, које свако може слободно да користи без ограничења али и комбинује са подацима из других извора и даље дистрибуира. Они представљају ресурс који је свима слободно доступан, бесплатно стављен на располагање, технички приступачан и машински читљив.

Град Ниш је препознао све предности и користи које настају објављивањем отворених података, као што су откривање могућности за јефтиније и прилагођеније пружање и планирање јавних услуга грађанима и организацијама и побољшање њихове доступности, повећање ефикасности у раду кроз смањење трошкова, стварање информационе основе за планирање јавних политика, повећање учешћа грађана и цивилног друштва у одлучивању, боље управљање градским системима као и боље уочавање и решавање градских проблема а тиме и побољшање квалитета живота грађана и пословног амбијента. Отворене податке могу да користе истраживачи у својим анализама, руководиоци и запослени у јавној управи у поступку доношења одлука, медији у контексту истраживачког новинарства, предузетници ради доношења промишљених одлука и оснаживања свог пословања, програмери у својим апликацијама, организације цивилног друштва ради указивања на пропусте, проблеме и злоупотребе као и појединци који желе да унапреде своје знање и разумевање рада јавног сектора.

Иако Град Ниш овим пројектом прави тек прве кораке у објављивању података у отвореном формату, на овом пројекту су остварени изузетни резултати, због којих је Град Ниш постао прва јединица локалне самоуправе у Републици Србији која је отворила сетове података целокупне Градске Управе, свих организационих јединица на нивоу секретаријата, укупно 17 секретаријата као и 12 јавних и јавно-комуналних предузећа. Ангажовањем радне групе формиране од представника свих секретаријата и јавних предузећа, отворено је 34 сета са преко 100 сетова и подсетова података и они су доступни за преглед, преузимање и поновно коришћење на Националном порталу отворених података (https://data.gov.rs).

Од великог броја података објављених у отвореном облику, као посебно значајни јавности могу се издвојити подаци о јавном превозу, које грађани већ неко време могу користити путем Гугл Транзит сервиса, затим подаци о образовању, основним и средњим школама, о пољопривредном земљишту, енергетским подацима градске топлане, квалитету вода, паркинг зонама и паркиралиштима, пијачном барометру, просторним и урбанистичким плановима, комуналној полицији, пословном простору у власништву Града, грађевинским и употребним дозволама, озакоњењу као и буџет Града Ниша за 2019. годину. Сви сетови података су објављени уз пуно поштовање правила у вези са заштитом података о личности, што је у Републици Србији уређено Законом о заштити података о личности као и са правним оквиром који важи на територији Европске уније кроз Општу уредбу о заштити података (General Data Protection Regulation, GDPR).

По завршетку активности из овог пројекта, Град Ниш ће наставити рад на даљем отварању података из сопствене надлежности, њиховом одржавању и оптимизацији њихове употребе кроз чланство у националној радној групи за отворене податке, заједно са другим државним институцијама, организацијама техничке заједнице и цивилног друштва, академским институцијама и експертима који се баве отвореним подацима.
У ширем контексту, Град Ниш препознаје огроман потенцијал који отворени подаци имају за креирање нових могућности за развој привреде и запошљавање, као и нових вредности кроз нове информације, анализе и услуге. С обзиром да је у Нишу од новембра 2018. године активно више од 150 предузећа које се баве напредним технологијама и да је њихов број у порасту, отворени подаци ће бити од посебног интереса и значаја за нове генерације предузетника, стартапова и нових компанија из Центра за иновативно предузетништво младих, за будуће станаре Научно-технолошког парка који почиње са радом следеће године као и за тимове који раде из других заједничких радних простора у граду. Отворени подаци су и предуслов и кључна компонента будућег концепта Града Ниша као паметног града, који ће омогућити бољи квалитет живота грађанима, од транспорта и образовања до управљања водоснабдевањем, отпадом и енергијом.

На крају, овим пројектом Град Ниш наставља и своје стратешко опредељење да се позиционира као град напредних технологија, у коме су њени грађани препознати као актери и носиоци техничких и технолошких промена у свету.