Отворени подаци Града Ниша

Град Ниш је од марта ове године кроз пројекат „Податке отвори, на мапи се створи“ који Канцеларија за локални економски развој и пројекте реализује у сарадњи са организацијом „Палго Смарт“, приступио пројекту „Отворени подаци – отворене могућности“, који на националном нивоу спроводе Канцеларија за информационе технологије и електронску управу и Програм Уједињених нација за развој (UNDP) , уз подршку Фонда за добру управу Уједињеног краљевства (ГГФ) и Светске банке.

Учешћем у овом пројекту, Град Ниш даје допринос испуњењу стратешког опредељења Владе Републике Србије у складу са Стратегијом развоја електронске управе у Републици Србији за период 2015-2018. и Акционим планом за спровођење међународне иницијативе „Партнерство за отворену управу у Републици Србији“.

Резултатима овог пројекта Град Ниш испуњава и обавезу из Закона о електронској управи, који обавезује органе јединица локалне самоуправе да на Порталу отворених података објављују отворене податке из делокруга своје надлежности на начин који омогућава њихово лако претраживање и поновну употребу.

Отворени подаци представљају скупове података који су јавно доступни у формату погодном за даљу компјутерску обраду, које свако може слободно да користи без ограничења али и комбинује са подацима из других извора и даље дистрибуира. Они представљају ресурс који је свима слободно доступан, бесплатно стављен на располагање, технички приступачан и машински читљив.

Град Ниш је препознао све предности и користи које настају објављивањем отворених података, као што су откривање могућности за јефтиније и прилагођеније пружање и планирање јавних услуга грађанима и организацијама и побољшање њихове доступности, повећање ефикасности у раду кроз смањење трошкова, стварање информационе основе за планирање јавних политика, повећање учешћа грађана и цивилног друштва у одлучивању, боље управљање градским системима као и боље уочавање и решавање градских проблема а тиме и побољшање квалитета живота грађана и пословног амбијента. Отворене податке могу да користе истраживачи у својим анализама, руководиоци и запослени у јавној управи у поступку доношења одлука, медији у контексту истраживачког новинарства, предузетници ради доношења промишљених одлука и оснаживања свог пословања, програмери у својим апликацијама, организације цивилног друштва ради указивања на пропусте, проблеме и злоупотребе као и појединци који желе да унапреде своје знање и разумевање рада јавног сектора.

Иако Град Ниш овим пројектом прави тек прве кораке у објављивању података у отвореном формату, на овом пројекту су остварени изузетни резултати, због којих је Град Ниш постао прва јединица локалне самоуправе у Републици Србији која је отворила сетове података целокупне Градске Управе, свих организационих јединица на нивоу секретаријата, укупно 17 секретаријата као и 12 јавних и јавно-комуналних предузећа. Ангажовањем радне групе формиране од представника свих секретаријата и јавних предузећа, отворено је 34 сета са преко 100 сетова и подсетова података и они су доступни за преглед, преузимање и поновно коришћење на Националном порталу отворених података (https://data.gov.rs).

Од великог броја података објављених у отвореном облику, као посебно значајни јавности могу се издвојити подаци о јавном превозу, које грађани већ неко време могу користити путем Гугл Транзит сервиса, затим подаци о образовању, основним и средњим школама, о пољопривредном земљишту, енергетским подацима градске топлане, квалитету вода, паркинг зонама и паркиралиштима, пијачном барометру, просторним и урбанистичким плановима, комуналној полицији, пословном простору у власништву Града, грађевинским и употребним дозволама, озакоњењу као и буџет Града Ниша за 2019. годину. Сви сетови података су објављени уз пуно поштовање правила у вези са заштитом података о личности, што је у Републици Србији уређено Законом о заштити података о личности као и са правним оквиром који важи на територији Европске уније кроз Општу уредбу о заштити података (General Data Protection Regulation, GDPR).

По завршетку активности из овог пројекта, Град Ниш ће наставити рад на даљем отварању података из сопствене надлежности, њиховом одржавању и оптимизацији њихове употребе кроз чланство у националној радној групи за отворене податке, заједно са другим државним институцијама, организацијама техничке заједнице и цивилног друштва, академским институцијама и експертима који се баве отвореним подацима.
У ширем контексту, Град Ниш препознаје огроман потенцијал који отворени подаци имају за креирање нових могућности за развој привреде и запошљавање, као и нових вредности кроз нове информације, анализе и услуге. С обзиром да је у Нишу од новембра 2018. године активно више од 150 предузећа које се баве напредним технологијама и да је њихов број у порасту, отворени подаци ће бити од посебног интереса и значаја за нове генерације предузетника, стартапова и нових компанија из Центра за иновативно предузетништво младих, за будуће станаре Научно-технолошког парка који почиње са радом следеће године као и за тимове који раде из других заједничких радних простора у граду. Отворени подаци су и предуслов и кључна компонента будућег концепта Града Ниша као паметног града, који ће омогућити бољи квалитет живота грађанима, од транспорта и образовања до управљања водоснабдевањем, отпадом и енергијом.

На крају, овим пројектом Град Ниш наставља и своје стратешко опредељење да се позиционира као град напредних технологија, у коме су њени грађани препознати као актери и носиоци техничких и технолошких промена у свету.