Организација

Udruženje za reviziju pristupačnosti

Удружење за ревизију приступачности је независно, непрофитно удружење грађана које у сарадњи са особама са инвалидитетом и преко њихових представника у организацијама
У партнерству са Заштитником грађана и у сарадњи са Повереником за заштиту равноправности a уз помоћ међународних донатора и министарстава Републике Србије, УРП врши ревизију примене међународних стандарда приступачности на основу Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом и Закона о планирању и изградњи који прописује да се зграде јавне и пословне намене, као и други објекти за јавну употребу (улице, тргови, паркови и сл.), морају пројектовати, градити и одржавати тако да свим корисницима, а нарочито особама са инвалидитетом, деци и старим особама, омогућавају несметан приступ, кретање и боравак, односно коришћење.
у складу са одговарајућим техничким прописима чији су саставни део стандарди који дефинишу обавезне техничке мере и услове пројектовања, планирања и изградње, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама.

Органи јавне власти дужни су да особама са инвалидитетом обезбеде уживање права и слобода без дискриминације Члан 4. Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом.

Приказ података о приступачности објеката у јавној употреби.
Укључивање организација цивилног друштва и грађана и грађанки у процес доношења одлука о томе који ће елемент приступачности и на ком месту бити постављен представља основни…
0
Vidan Dankovic
admin
Prikaz podataka o pristupačnosti objekata u javnoj upotrebi u nadležnosti JLS 2014-2020
0
Ana Petrović
editor
0
Андреја Глушчевић
admin
Андреја Глушчевић / Аndreja GluščevićКоординатор за стандардизацију и отварање података / Open Data CoordinatorКанцеларија за информационе технологије и електронску управу /…