Општина Врњачка Бања

Опис

Општина Врњачка Бања је територијална јединица у којој грађани остварују право на локалну самоуправу у складу са Уставом, законом и Статутом.

Општина је основна територијална јединица у којој се остварује локална самоуправа која је способна да преко својих органа самостално врши права и дужности из своје надлежности.

Општина, у вршењу своје надлежности, преко својих органа, у складу са Уставом и законом:

 • доноси програме развоја општине и појединих делатности;
 • доноси просторни план општине;
 • доноси урбанистичке планове;
 • доноси буџет и усваја завршни рачун;
 • утврђује стопе изворних прихода општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такса и накнада, контролише и наплаћује изворне приходе у складу са законом;
 • уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности (пречишћавање и дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња и снабдевање паром и топлом водом, линијски градски и приградски превоз путника у друмском саобраћају, одржавање чистоће и уређење и одржавање спољашњег изгледа стамбених и пословних објеката у општини, одржавање депонија, уређивање, одржавање и коришћење пијаца, паркова, зелених, рекреационих и других јавних површина, јавних паркиралишта, јавна расвета, уређивање и одржавање гробаља и сахрањивање и др.), као и организационе, материјалне и друге услове за њихово обављање, оснива јавна предузећа ради обављања комуналних делатности на својој територији или организује обављање ових делатности у складу са законом;
 • стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења и утврђује висину накнаде за одржавање стамбених зграда;
 • спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама;
 • доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује вршење послова уређења и коришћења грађевинског земљишта и утврђује висину накнаде за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
 • доноси планове и програме и спроводи пројекте локалног економског развоја, стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у општини, промовише економске потенцијале општине;
 • уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује висину накнаде за коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем пословног простора;
 • стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе планове, у складу са стратешким документима и својим интересима и специфичностима и утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине;
 • уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање локалним и некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу;
 • уређује и обезбеђује посебне услове и организацију аутотакси превоза путника;
 • уређује и обезбеђује организацију превоза у линијској пловидби, који се врши на територији Општине, и одређује делове обале и воденог простора на којима се могу градити хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти;
 • оснива робне резерве и утврђује њихов обим и структуру, уз сагласност надлежног министарства, ради задовољавања потреба локалног становништва;
 • оснива установе и организације у области основног образовања, културе, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање;
 • оснива установе у области социјалне заштите, прати и обезбеђује њихово функционисање, даје дозволе за почетак рада установа социјалне заштите, које оснивају друга правна и физичка лица, утврђује испуњеност услова за пружање услуга социјалне заштите, утврђује нормативе и стандарде за обављање делатности установа чији је оснивач, доноси прописе о правима у социјалној заштити и обавља послове државног старатеља;
 • организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за Општину, подстиче развој културног и уметничког стваралаштва, обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе од значаја за општину и ствара услове за рад музеја и библиотека и других установа културе чији је оснивач;
 • организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара и ствара услове за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица;
 • доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и стара се о њиховом спровођењу, одређује ерозивна подручја, стара се о коришћењу пашњака и одлучује о привођењу пашњака другој култури;
 • уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама, утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте локалног значаја;
 • стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима;
 • подстиче и стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује висину боравишне таксе;
 • стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређује радно време, места на којима се могу обављати одређене делатности и друге услове за њихов рад;
 • управља имовином Општине и користи средства у државној својини и стара се о њиховом очувању и увећању;
 • уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом домаћих и егзотичних животиња;
 • организује вршење послова правне заштите својих права и интереса;
 • образује органе, организације и службе за потребе Општине и уређује њихову организацију и рад;
 • ствара услове за унапређивање, остваривање и заштиту људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група; стара се о остваривању, заштити и унапређењу равноправности жена и мушкараца, усваја стратегије и посебне мере усмерене на стварање једнаких могућности остваривања права и отклањање неравноправности;
 • стара о остваривању, заштити и унапређењу људских права, доноси стратегије и усваја посебне мере у циљу отклањања неједнакости и стварања једнаких могућности остваривања људских и мањинских права, помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним организацијама на својој територији;
 • подстиче и помаже развој задругарства;
 • организује службу правне помоћи грађанима;
 • стара се о јавном информисању од локалног значаја и обезбеђује услове за јавно информисање;
 • прописује прекршаје за повреде општинских прописа;
 • образује инспекцијске службе и врши инспекцијски надзор над извршењем прописа и других општих аката из надлежности Општине;
 • уређује организацију и рад мировних већа;
 • уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог обележја Општине;
 • помаже рад и сарађује са организацијама и удружењима грађана, ако је то у интересу грађана;
 • уређује и ствара услове за бригу о младима, доноси и реализује стратегију и акциони план политике за младе и ствара услове за омладинско организовање;
 • установљава јавна признања и додељује награде организацијама и појединцима у складу са посебном одлуком;
 • обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, у складу с Уставом, законом и овим Статутом.

Скупови података2

Чланови1

Андреја Глушчевић

Администратор

Технички детаљи

ID
61a244927de2727c8911d0de
Датум креирања
27. новембар 2021.
Датум промене
27. новембар 2021.

Акције