Општина Велика Плана

Опис

Општинска управа општине Велика Плана је јединствен орган који је образован за вршење управних послова у оквиру права и дужности Општине, као и одређених стручних послова за потребе Скупштине општине, Председника Општине и Општинског већа.

Општинска управа општине Велика Плана:

припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине, Председник општине и Општинско веће;
извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, Председника општине и Општинског већа;
решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине;
извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;
обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, Председник општине и Општинско веће.
За вршење сродних управних, стручних и других послова из одређених области образују се основне организационе јединице као одељења, а за обављање стручних и других послова за Скупштину општине и њена радна тела, Председника општине и Општинско веће, образује се служба.

Основне организационе јединице у Општинској управи општине Велика Плана су:
Одељење за општу управу и заједничке послове;
Одељење за финансије;
Одељење за привреду и локални економски развој;
Одељење за друштвене делатности;
Одељење за урбанизам и грађевину, имовинско-правне и комунално-стамбене послове;
Пореско одељење;
Одељење за инспекцијске послове;
Служба за скупштинске послове и односе са јавношћу.
За обављење одређених послова локалне самоуправе из делокруга Општинске управе општине Велика Плана, као и поверених послова државне управе и стварања услова да се ти послови обављају ефикасније и ближе месту становања и рада грађана, у оквиру Одељења за општу управу и заједничке послове образоване су месне канцеларије у следећим насељеним местима: Велико Орашје, Лозовик, Милошевац, Крњево, Доња Ливадица, Старо Село, Ново Село, Марковац, Ракинац, Радовање и Купусина.

Скупови података2

Чланови2

Андреја Глушчевић

Администратор

Ненад Цветковић

Администратор

Технички детаљи

ID
60c9e81f7de272a90fc17ca8
Датум креирања
16. јун 2021.
Датум промене
16. јун 2021.

Акције