Општина Топола

Опис

Општина Топола је општина у Шумадијском округу у средишту Србије.

Општинска управа:

  1. Припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина Општине, Председник Општине и Општинско веће;
  2. Извршава одлуке и друге акте Скупштине Општине, Председника Општине и Општинског већа;
  3. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
  4. Обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине Општине;
  5. Извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;
  6. Обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина Општине, Председник Општине и Општинско веће.

Општинска управа образује се као јединствен орган у Општинској управи и за вршење сродних послова образују се основне организационе јединице:

→ Одељење за општу управу;
→ Одељење за комуналне делатности, грађевинско – урбанистичке, имовинско - правне и послове евиденције и управљања имовином
→ Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности;
→ Одељење за инспекцијске послове и инвестиције;
→ Служба за скупштинске, заједничке послове и информисање;
→ Одељење за локални економски развој – канцеларија за локални економски развој и посебна организациона јединица:
→ Кабинет Председника општине;

У Општинској управи организују се самостални извршиоци ван састава основних организационих јединица и то:

→ Служба буџетске инспекције;
→ Служба интерне ревизије.

Скупови података17

Чланови2

Андреја Глушчевић

Администратор

Драган Марковић

Администратор

Технички детаљи

ID
60cb119d7de27230ff89d65e
Датум креирања
17. јун 2021.
Датум промене
17. јун 2021.

Акције