Организација

Општина Топола

овде унесите опис слике

Општина Топола је општина у Шумадијском округу у средишту Србије.

Општинска управа:

  1. Припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина Општине, Председник Општине и Општинско веће;
  2. Извршава одлуке и друге акте Скупштине Општине, Председника Општине и Општинског већа;
  3. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
  4. Обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине Општине;
  5. Извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;
  6. Обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина Општине, Председник Општине и Општинско веће.

Општинска управа образује се као јединствен орган у Општинској управи и за вршење сродних послова образују се основне организационе јединице:

→ Одељење за општу управу;
→ Одељење за комуналне делатности, грађевинско – урбанистичке, имовинско - правне и послове евиденције и управљања имовином
→ Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности;
→ Одељење за инспекцијске послове и инвестиције;
→ Служба за скупштинске, заједничке послове и информисање;
→ Одељење за локални економски развој – канцеларија за локални економски развој и посебна организациона јединица:
→ Кабинет Председника општине;

У Општинској управи организују се самостални извршиоци ван састава основних организационих јединица и то:

→ Служба буџетске инспекције;
→ Служба интерне ревизије.

овде унесите опис слике

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске…
Oвај сет података садржи ЈЕДАН ресурс са просечним ценама квадратног метра непокретности по групи и зони непокретности за пореске обвезнике који не воде пословне књиге у складу…
Одлуке о додели средстава планираних за инвестиције у спорту, број 453-7/1/2021-03 од 23.06.2021. године као у тексту подносиоца Предлога Одлуке - Комисије за расподелу средстава…
Одлука о расподели подстицајних средстава регистрованим пољопривредним газдинствима са територије општине Топола из буџета општине Топола за 2021. Годину, број 320-176/2021-03 од…
Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске…
Одлуком о буџету општине Топола за 2020. годину („Службени гласник СО Топола“, бр. 17/2019) предвиђена су средства у износу од 20.000.000,00 динара без ПДВ-а за извођење радова…
Одлуке о додели средстава планираних за инвестиције у спорту, број 453-4/2020-04 од 22.07.2020. године као у тексту подносиоца Предлога Одлуке - Комисије за расподелу средстава…
Одлука о расподели подстицајних средстава регистрованим пољопривредним газдинствима са територије општине Топола из буџета општине Топола за 2020. Годину, број 320-22/2020-03 од…
Овај сет садржи три ресурса у следећим форматима: jasonGeoJasonCSV са…
Овај сет садржи четири ресурса у следећим форматима: GeoJasonCSV
0
Андреја Глушчевић
admin
Андреја Глушчевић / Аndreja GluščevićКоординатор за стандардизацију и отварање података / Open Data CoordinatorКанцеларија за информационе технологије и електронску управу /…
0
Драган Марковић
admin