Организација

Општина Сурдулица

Општинска управа
Општинска управа образује се као јединствена служба.

У оквиру делокруга рада Општинска управа:

Припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине и председник Општине,
извршава одлуке и друге акте Скупштине општине и председника Општине,
решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација из изворног делокруга Општине,
обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине,
извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини и
обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине и председник Општине.
У Општинској управи образују се следећа одељења:

Одељење за општу управу и јавне службе,
Одељење за финансије и привреду,
Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне, грађевинске и имовинско правне послове.
У Општинској управи образују се и следеће службе:

  • Служба за заједничке послове,
  • Служба за скупштинске послове и
  • Кабинет председника
    општина
Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске…
Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске…
0
Андреја Глушчевић
admin
Андреја Глушчевић / Аndreja GluščevićКоординатор за стандардизацију и отварање података / Open Data CoordinatorКанцеларија за информационе технологије и електронску управу /…