Општина Сурдулица

Опис

Општинска управа
Општинска управа образује се као јединствена служба.

У оквиру делокруга рада Општинска управа:

Припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине и председник Општине,
извршава одлуке и друге акте Скупштине општине и председника Општине,
решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација из изворног делокруга Општине,
обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине,
извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини и
обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине и председник Општине.
У Општинској управи образују се следећа одељења:

Одељење за општу управу и јавне службе,
Одељење за финансије и привреду,
Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне, грађевинске и имовинско правне послове.
У Општинској управи образују се и следеће службе:

  • Служба за заједничке послове,
  • Служба за скупштинске послове и
  • Кабинет председника

Скупови података2

Чланови1

Андреја Глушчевић

Администратор

Технички детаљи

ID
61a37aec7de272d567125253
Датум креирања
28. новембар 2021.
Датум промене
28. новембар 2021.

Акције