Општина Ражањ

Опис

Општинска управа
Општинска управа организује се као јединствен орган за вршење управних послова у оквиру права и дужности општине и одређених стручних послова за потребе скупштине, председника и општинског већа.

Вршилац дужности Начелника општинске управе је Ивана Здравковић, дипломирани правник. Начелника општинске управе поставља општинско веће, на основу јавног огласа, на период од пет година. Начелник општинске управе може имати заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља дужност. Заменик начелника се поставља на исти начин и под истим условима као начелник. Руководиоце организационих јединица у управи распоређује начелник општинске управе. Начелник за свој рад и рад управе одговара скупштини и општинском већу у складу са Статутом општине Ражањ и одлуком о општинској управи. Веће може разрешити начелника и заменика на основу образложеног предлога председника општине, две трећине чланова општинског већа и једне трећине одборника скупштине општине.

Општинска управа обавља следеће послове:
• Припрема прописе и друге акте које доноси скупштина, председник општине и општинско веће
• Извршава одлуке и друге акте скупштине, председника и општинског већа
• Решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности општине
• Обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других аката скупштине општине
• Извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено општини
• Доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности општине и поверених послова, председнику општине, општинском већу и скупштини општине по потреби, а најмање једном годишње

У општинској управи образују се организационе јединице за вршење сродних управних, стручних и других послова:
Одељење за друштвене делатности, општу управу, правне и заједничке послове, а у оквиру одељења образују се унутрашње организационе јединице-одсеци
• -Одсек за општу управу
• -Одсек за друштвене делатности
• -Одсек за имовинско правне послове
• -Одсек за урбанизам
• -Одсек за инспекцијске послове

За извршавање појединих послова из изворне надлежности општине, као и поверених послова државне управе и стварање услова да се ти послови обављају ефикасније и ближе месту становања и рада грађана на територији општине Ражањ, у оквиру одељења за друштвене делатности, општу управу, правне и заједничке послове образују се Месне канцеларије и то:
• Матично подручје Ражањ – Варош, Чубура, Послон, Мађере.
• Матично подручје Витошевац – за насељено место Витошевац, Подгорац, Грабово, Пардик.
• Матично подручје Нови Брачин – за насељено место Нови Брачин, Стари Брачин и Претрковац.
• Матично подручје Прасковче – за насељено место Прасковче, Малетина, Браљина, Церово, Рујиште, Црни Као, Маћија, Липовац, Шетка,
• Матично подручје Скорица – за насељено место Скорица,Смиловац.

Скупови података2

Чланови1

Андреја Глушчевић

Администратор

Технички детаљи

ID
61a23c777de272ab2de7df1d
Датум креирања
27. новембар 2021.
Датум промене
27. новембар 2021.

Акције