Организација

Општина Неготин

овде унесите опис слике
Општинска управа има следећа овлашћења и обавезе:

 1. припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине, председник општине и Општинско веће;
 2. извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника општине и Општинског већа;
 3. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности општине;
 4. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине;
 5. извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено општини;
 6. обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник општине и Општинско веће;
 7. доставља извештај о свом раду на извршавању послова из надлежности општине и поверених послова, председнику општине, Општинском већу и Скуштини општине по потреби, а најмање једном годишње.

Општинска управа у обављању управног надзора може:

 1. наложити решењем извршење мера и радњи у одређеном року,
 2. изрећи мандатну казну,
 3. поднети пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ и поднети захтев за покретање прекршајног поступка,
 4. издати привремено наређење, односно забрану,
 5. обавестити други орган, ако постоје разлози, за предузимање мера за које је тај орган надлежан,
 6. предузети и друге мере за које је овлашћена законом, прописом или општим актом.

Општинска управа општине Неготин има десет унутрашњих организационих јединица, пет одељења, две службе и три одсека и то:

 1. Одељење за општу управу, имовинске и стамбено комуналне послове,
  1.а. Одсек за општу управу
 2. Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине
 3. Одељење за инспекцијске послове,
 4. Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију,
  4.а. Одсек за локалну пореску администрацију
 5. Одељење за друштвене делатности, привреду и развој
 6. Служба за послове скупштине општине, председника општине и општинског већа,
 7. Служба за заједничке послове, општинског услужног центра и информатике и
  7.а. Одсек за ванредне ситуације, послове одбране и безбедност и здравље на раду
Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске…
Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске…
0
Андреја Глушчевић
admin
Андреја Глушчевић / Аndreja GluščevićКоординатор за стандардизацију и отварање података / Open Data CoordinatorКанцеларија за информационе технологије и електронску управу /…
0
Бојан Баланесковић
admin