Општина Медвеђа

Опис

Општинска управа је орган Општине.

Општинска управа образује се као једнинствен орган.

Општинска управа:

припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина Општине, председник Општине и Општинско веће,,
извршава одлуке и друге акте Скупштине Општине, председника Општине и Општинског већа, ,
решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација из надлежности општине,
обавља послове упрвног надзора над извршењем прописа и других општинских аката скупштине општине,
извршава законе и друге прописе чије је извршење поверено Општини,
обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина опшштине, председник Општине и Општинско веће.

Скупови података2

Чланови1

Андреја Глушчевић

Администратор

Технички детаљи

ID
61a371ca7de27290165b6976
Датум креирања
28. новембар 2021.
Датум промене
28. новембар 2021.

Акције