Организација

Општина Медвеђа

Општинска управа је орган Општине.

Општинска управа образује се као једнинствен орган.

Општинска управа:

припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина Општине, председник Општине и Општинско веће,,
извршава одлуке и друге акте Скупштине Општине, председника Општине и Општинског већа, ,
решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација из надлежности општине,
обавља послове упрвног надзора над извршењем прописа и других општинских аката скупштине општине,
извршава законе и друге прописе чије је извршење поверено Општини,
обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина опшштине, председник Општине и Општинско веће.

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске…
Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске…
0
Андреја Глушчевић
admin
Андреја Глушчевић / Аndreja GluščevićКоординатор за стандардизацију и отварање података / Open Data CoordinatorКанцеларија за информационе технологије и електронску управу /…