Општина Лучани

Опис


Општинска управа:

-припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине Лучани, Председник општине Лучани и Општинско веће општине Лучани,
-извршава одлуке и друге акте Скупштинеопштине Лучани, Председника општине Лучани и Општинског већа општине Лучани,
-решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности општине,
-обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине Лучани,
-извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено општини,
-обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине Лучани, Председник општине Лучани и Општинско већа општине Лучани.

Општинска управа општине Лучани је организована кроз следећа одељења:

-Одељење за скупштинске и нормативне послове,
-Одељење за извршне послове,
-Одељење за финансије и буџет,
-Пореско одељење,
-Одељење за привреду и локални економски развој
-Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовину и инспекцијске послове,
-Одсек за инспекцијске послове,
-Одељење за друштвене делатности и општу управу.

Скупови података2

Чланови1

Андреја Глушчевић

Администратор

Технички детаљи

ID
60cafd9e7de272978c1484cd
Датум креирања
17. јун 2021.
Датум промене
17. јун 2021.

Акције