Општина Лебане

Опис

Седиште Општине је унасељеном месту Лебане, улица Цара Душана 116.

Општина, преко својих органа, у складу са Уставом и законом:
1) доноси статут, буџет и завршни рачун, просторни и урбанистички план и план развоја Општине, као и стратешке планове и програме локалног економског развоја;
2) уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности, локални превоз, коришћење грађевинског земљишта и пословног простора;
3) стара се о изградњи, реконструкцији, одржавању и коришћењу некатегорисаних и општинских путева, као и улица и других јавних објеката од општинског значаја;
4) стара се о задовољавању потреба грађана у области просвете (предшколско васпитање и образовање и основно и средње образовање и васпитање), научноистраживачке и иновационе делатности, културе, здравствене и социјалне заштите, дечије заштите, спорта и физичке културе;
5) обезбеђује остваривање посебних потреба особа са инвалидитетоми заштиту права осетљивих група;
6) стара се о развоју и унапређењу туризма, занатства, угоститељства и трговине;
7) доноси и реализује програме за подстицање локалног економског развоја, предузима активности за одржавање постојећих и привлачење нових инвестиција и унапређује опште услове пословања;
8) стара се о заштити животне средине, заштити од елементарних и других непогода, заштити културних добара од значаја за Општину;
9) стара се о заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта и спроводи политику руралног развоја;
10) стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских и мањинских права, родној равноправности, као и о јавном информисању у Општини;
11) образује и уређује организацију и рад органа, организација и служби за потребе Општине, организује службу правне помоћи грађанима и уређује организацију и рад мировних већа;
12) утврђује симболе Општине и њихову употребу;
13) управља општинском имовином и утврђује стопе изворних прихода, као и висину локалних такси;
14) прописује прекршаје за повреде општинских прописа;
15) обавља и друге послове од локалног значаја одређене законом, као и послове од непосредног интереса за грађане, у складу са Уставом, законом и овим статутом.
Послови из надлежности општина утврђени Уставом и законом, ближе су одређени Јединственим пописом послова јединица локалне самоуправе који обезбеђује министарство надлежно за локалну самоуправу у складу са законом.

Скупови података2

Чланови2

Мартин Станковић

Администратор

Андреја Глушчевић

Администратор

Технички детаљи

ID
5fc0a8f47de2724675fcfb80
Датум креирања
27. новембар 2020.
Датум промене
18. јун 2021.

Акције