Општина Крупањ

Опис

• Општинска управа

Послови Општинске управе

Општинска управа:
1) Припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;
2) извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа;
3) решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
4) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине;
5) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;
6) обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;
7) доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Општине и поверених послова, председнику Општине, Општинском већу и Скупштини општине по потреби, а најмање једном годишње.
(Члан 85. Статута општине Крупањ, ''Сл. лист општине Крупањ'' број: 4/19 ).

Општинска управа поступа према правилима струке, непристрасно и политички неутрално и дужна је да сваком омогући једнаку правну заштиту у остваривању права, обавеза и правних интереса.
Општинска управа дужна је да грађанима омогући брзо и делотворно остваривање њихових права и правних интереса.
Општинска управа дужна је да грађанима даје потребне податке и обавештења и пружа правну помоћ.
Општинска управа дужна је да сарађује са грађанима и да поштује личност и достојанство грађана.
(Члан 86. Статута општине Крупањ, ''Сл. лист општине Крупањ'' број: 4/19 ).

Одлуку о Општинској управи општине Крупањ доноси Скупштина општине на предлог Општинског већа.
Овом Одлуком ближе се уређује организација, делокруг рада, унутрашња организација, начин рада, руковођење и уређују друга питања од значаја за остваривање функције Општинске управе.

Скупови података2

Чланови1

Андреја Глушчевић

Администратор

Технички детаљи

ID
61a36da37de27290165b6975
Датум креирања
28. новембар 2021.
Датум промене
28. новембар 2021.

Акције