Организација

Општина Голубац

Надлежност oпштинскe управe:
За вршење управних послова у оквиру права и дужности Општине и одређених стручних послова за потребе Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа, образује се Општинска управе.

Припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;
Извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа;
Решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
Обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине;
Извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;
Обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;
Доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Општине и поверених послова, председнику Општине, Општинском већу и Скупштини општине по потреби, а најмање једном годишње.
У Општинској управи унутрашње организационе јединице су:

  • Одељење за општу управу, друштвене делатности, стручне и заједничке послове
  • Одељење за привреду и финансије
  • Одељење за утврђивање и наплату локалних јавних прихода
  • Одељење за урбанизам и изградњу , комуналне, инспекцијске и имовинско-правне послове
Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске…
Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске…
0
Андреја Глушчевић
admin
Андреја Глушчевић / Аndreja GluščevićКоординатор за стандардизацију и отварање података / Open Data CoordinatorКанцеларија за информационе технологије и електронску управу /…