Општина Голубац

Опис

Надлежност oпштинскe управe:
За вршење управних послова у оквиру права и дужности Општине и одређених стручних послова за потребе Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа, образује се Општинска управе.

Припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;
Извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа;
Решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
Обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине;
Извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;
Обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;
Доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Општине и поверених послова, председнику Општине, Општинском већу и Скупштини општине по потреби, а најмање једном годишње.
У Општинској управи унутрашње организационе јединице су:

  • Одељење за општу управу, друштвене делатности, стручне и заједничке послове
  • Одељење за привреду и финансије
  • Одељење за утврђивање и наплату локалних јавних прихода
  • Одељење за урбанизам и изградњу , комуналне, инспекцијске и имовинско-правне послове

Скупови података2

Чланови1

Андреја Глушчевић

Администратор

Технички детаљи

ID
61a2ed8b7de272809acf00d3
Датум креирања
28. новембар 2021.
Датум промене
28. новембар 2021.

Акције