Министарство правде

Опис

Делокруг Министарства правде утврђен је у члану 9. Закона о министарствима и обухвата послове државне управе који се односе на:

 • кривично законодавство и законодавство о привредним преступима и прекршајима;
 • припрему закона којим се уређује право својине и друга стварна права; облигационе односе; наслеђивање;
 • поступак пред судовима; управни спор;
 • организацију и рад правосудних органа; правосудни испит; стручно усавршавање носилаца правосудних функција и правосудних професија; судске вештаке, преводиоце и тумаче;
 • извршење кривичних санкција; рехабилитацију, амнестију и помиловање; изручење;
 • прикупљање података о извршеним кривичним делима против човечности и других добара заштићених међународним правом; доношење решења о предаји окривљених лица Међународном кривичном суду, а на основу правноснажних и извршних судских одлука; спровођење програма заштите учесника у кривичном поступку;
 • адвокатуру и друге правосудне професије; бесплатну правну помоћ;
 • судску стражу;
 • статистику и аналитику рада правосудних органа и правосудних професија;
 • одржавање, развој и координисање правосудног информационог система;
 • међународну правну помоћ;
 • управљање одузетом имовином проистеклом из кривичног дела;
 • заступање Републике Србије пред Европским судом за људска права и старање о објављивању пресуда тог суда које се односе на Републику Србију и праћење њиховог извршења;
 • припрему прописа о поступку пред Уставним судом и правном дејству одлука Уставног суда;
 • припрему прописа у области борбе против корупције;
 • усклађује међународну сарадњу у области борбе против корупције;
 • припрему прописа о црквама и верским заједницама;
 • регистар цркава и верских заједница;
 • припрему прописа о заштити података о личности и тајности података; надзор над применом прописа који уређују тајност података;
 • програмирање, спровођење и праћење спровођења пројеката који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи из делокруга тог министарства;
 • координацију активности осталих институција у оквиру свог делокруга у процесу програмирања, спровођења и праћења спровођења пројеката који се финансирају из средстава развојне помоћи, као и друге послове одређене законом.
  Министарство правде - Управа за сарадњу с црквама и верским заједницама обавља послове државне управе и стручне послове који се односе на:
 • афирмацију и развој слободе вероисповедања;
 • сарадњу државе с црквама и верским заједницама и унапређење њиховог положаја у друштву;
 • афирмисање верских основа и садржаја српског националног идентитета;
 • помоћ у заштити верских компонената у културном и етичком идентитету националних мањина;
 • поклоничка путовања, ходочашће и друге облике верског туризма;
 • сарадњу државе са епархијама Српске православне цркве у иностранству;
 • развој и афирмисање вредности религијске културе;
 • подршку развоју верског образовања и помоћ при укључивању у систем образовања;
 • пружање подршке и помоћи у сакралном градитељству и у заштити црквеног културног наслеђа;
 • пружање помоћи у заштити правног и друштвеног положаја цркава и верских заједница, остваривању њихових законом утврђених права, уређивању и побољшању социјално-материјалног положаја носилаца вере (свештеномонаштво, верски службеници, ђаци и студенти верских школа), као и друге послове одређене законом.

Скупови података18

Чланови3

Зоран Ђорђевић

Администратор

Александар Парезановић

Администратор

Биљана Степановић

Уредник

Технички детаљи

ID
5a9808ffcbe3c80f19373d03
Датум креирања
01. март 2018.
Датум промене
06. јун 2024.

Акције