Организација

Министарство правде

Делокруг Министарства правде утврђен је у члану 9. Закона о министарствима и обухвата послове државне управе који се односе на:

 • кривично законодавство и законодавство о привредним преступима и прекршајима;
 • припрему закона којим се уређује право својине и друга стварна права; облигационе односе; наслеђивање;
 • поступак пред судовима; управни спор;
 • организацију и рад правосудних органа; правосудни испит; стручно усавршавање носилаца правосудних функција и правосудних професија; судске вештаке, преводиоце и тумаче;
 • извршење кривичних санкција; рехабилитацију, амнестију и помиловање; изручење;
 • прикупљање података о извршеним кривичним делима против човечности и других добара заштићених међународним правом; доношење решења о предаји окривљених лица Међународном кривичном суду, а на основу правноснажних и извршних судских одлука; спровођење програма заштите учесника у кривичном поступку;
 • адвокатуру и друге правосудне професије; бесплатну правну помоћ;
 • судску стражу;
 • статистику и аналитику рада правосудних органа и правосудних професија;
 • одржавање, развој и координисање правосудног информационог система;
 • међународну правну помоћ;
 • управљање одузетом имовином проистеклом из кривичног дела;
 • заступање Републике Србије пред Европским судом за људска права и старање о објављивању пресуда тог суда које се односе на Републику Србију и праћење њиховог извршења;
 • припрему прописа о поступку пред Уставним судом и правном дејству одлука Уставног суда;
 • припрему прописа у области борбе против корупције;
 • усклађује међународну сарадњу у области борбе против корупције;
 • припрему прописа о црквама и верским заједницама;
 • регистар цркава и верских заједница;
 • припрему прописа о заштити података о личности и тајности података; надзор над применом прописа који уређују тајност података;
 • програмирање, спровођење и праћење спровођења пројеката који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи из делокруга тог министарства;
 • координацију активности осталих институција у оквиру свог делокруга у процесу програмирања, спровођења и праћења спровођења пројеката који се финансирају из средстава развојне помоћи, као и друге послове одређене законом.
  Министарство правде - Управа за сарадњу с црквама и верским заједницама обавља послове државне управе и стручне послове који се односе на:
 • афирмацију и развој слободе вероисповедања;
 • сарадњу државе с црквама и верским заједницама и унапређење њиховог положаја у друштву;
 • афирмисање верских основа и садржаја српског националног идентитета;
 • помоћ у заштити верских компонената у културном и етичком идентитету националних мањина;
 • поклоничка путовања, ходочашће и друге облике верског туризма;
 • сарадњу државе са епархијама Српске православне цркве у иностранству;
 • развој и афирмисање вредности религијске културе;
 • подршку развоју верског образовања и помоћ при укључивању у систем образовања;
 • пружање подршке и помоћи у сакралном градитељству и у заштити црквеног културног наслеђа;
 • пружање помоћи у заштити правног и друштвеног положаја цркава и верских заједница, остваривању њихових законом утврђених права, уређивању и побољшању социјално-материјалног положаја носилаца вере (свештеномонаштво, верски службеници, ђаци и студенти верских школа), као и друге послове одређене законом.
Број предмета привредних судова за утврђивање својине над земљиштем, покренутих, решенх и нерешених у периоду од 01/01/2019 до 21/01/2022
Извештај о предметима са елементима насиља у породици - 2021. година - апелациони судови
Извештај о предметима са елементима насиља у породици - 2021. година - виши судови
Извештај о предметима са елементима насиља у породици - 2021. година - основни судови
Статистика рада судова посебне надлежности
Статистички прегледи рада судова опште надлежности - годишњи и полугодишњи
Извештај о предметима са елементима насиља у породици за период 2020. година - виши судови
Извештај о предметима са елементима насиља у породици - 2020. година - основни судови
Сетови података садрже број примљених, решених и нерешених предмета по судовима. Подаци су дати периодично на годишњем и кварталном нивоу.
Контакт подаци јавних извршитеља и заменика јавних извршитеља у Републици Србији, са бројем и датумом решења о именовању и информацијама о месној надлежности. Подаци су…
2
Зоран Ђорђевић
admin
Инжењер информационих система и технологија / Портал администратор.
0
Александар Парезановић
admin
0
Биљана Степановић
editor