Градска управа града Сомбор

• Gradska uprava grada Sombora je obrazovana kao jedinstveni organ. Gradska uprava obavlja poslove iz izvorne nadležnosti Grada kao jedinice lokalne samouprave utvrđene Zakonom, kao i poverene poslove iz okvira prava i dužnosti Republike, odnosno Autonomne Pokrajine. Gradska uprava obavlja sledeće poslove:1) priprema nacrte propisa i drugih akata koje donosi Skupština grada, gradonačelnik i Gradsko veće;2) izvršava odluke i druge akte Skupštine grada, gradonačelnika i Gradskog veća;3) rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, preduzeća, ustanova i drugih organizacija iz izvornog delokruga Grada, kao i iz delokruga poverenih poslova, u zakonom i drugim propisima utvrđenim okvirima;4) obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata Skupštine grada; 5) izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno Gradu;6) obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi Skupština grada, gradonačelnik i Gradsko veće;7) dostavlja izveštaj o svom radu Gradskom veću i Skupštini grada, najmanje jednom godišnje. Poslove iz nadležnosti Gradske uprave obavljaju službenici i nameštenici. Gradskom upravom, kao jedinstvenim organom, rukovodi načelnik Gradske uprave, kao službenik na položaju.

admin

Систем инжењер информационих система и технологија / Портал администратор.

admin

Систем инжењер информационих система и технологија / Портал администратор.