Организација

Градска управа града Сомбор

• Gradska uprava grada Sombora je obrazovana kao jedinstveni organ. Gradska uprava obavlja poslove iz izvorne nadležnosti Grada kao jedinice lokalne samouprave utvrđene Zakonom, kao i poverene poslove iz okvira prava i dužnosti Republike, odnosno Autonomne Pokrajine. Gradska uprava obavlja sledeće poslove:1) priprema nacrte propisa i drugih akata koje donosi Skupština grada, gradonačelnik i Gradsko veće;2) izvršava odluke i druge akte Skupštine grada, gradonačelnika i Gradskog veća;3) rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, preduzeća, ustanova i drugih organizacija iz izvornog delokruga Grada, kao i iz delokruga poverenih poslova, u zakonom i drugim propisima utvrđenim okvirima;4) obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata Skupštine grada; 5) izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno Gradu;6) obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi Skupština grada, gradonačelnik i Gradsko veće;7) dostavlja izveštaj o svom radu Gradskom veću i Skupštini grada, najmanje jednom godišnje. Poslove iz nadležnosti Gradske uprave obavljaju službenici i nameštenici. Gradskom upravom, kao jedinstvenim organom, rukovodi načelnik Gradske uprave, kao službenik na položaju.

Сет података садржи основне информације о основим школама за школску 2017/2018 годину на територији града Сомбора: назив школа са контакт подацима (адреса, број телефона, mail и…
Сет података садржи основне информације о средњим школама за школску 2017/2018 годину на територији града Сомбора: назив школе са контакт подацима (адреса, број телефона, mail и…
Сет података садржи основне информације о Предшколској установи „Вера Гуцуња“ Сомбор која представља мрежу дечијих вртића коју чине укупно 32 објекта, од тога 17 у граду Сомбор,…
Евиденција се односи на удружења грађана са територије града Сомбора, а чији се циљеви остварују у области социјалне и здравствене заштите и поред назива удружења, садржи и…
Евиденција се односи на спортска удружења (клубове и друштва), на територији града Сомбора, а којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта и поред назива…
Евиденција се односи на удружења на територији града Сомбора која раде са децом и младима и баве се унапређењем положаја младих. Евиденција поред назива удружења,седишта, садржи…
Евиденција се односи на удружења грађана на територији града Сомбора, а чији се циљеви остварују у области културе.Евиденција поред назива удружења и седишта, садржи матични број…
Евиденција се односи на удружења грађана на територији града Сомбора, а чији се циљеви остварују у области неговања иднетитета националних мањина, Евиденција поред назива…
Ред вожње у грaдском, пригрaдском и међумесном превозу путника превозника "Севертранс“ Сомбор а.д.Ску података садржи информације о редовима вожње на линијама градског,…
0
Зоран Ђорђевић
admin
Инжењер информационих система и технологија / Портал администратор.
0
Хелена Роксандић Мусулин
editor