Градска управа града Шапца

Градска управа града Шапца обавља послове у складу са надлежностима прописаним Законом о локалној самуоправи:

  1. припрема нацрте прописа и друге акте које доноси Скупштина града, градоначелник и Градско веће;
  2. извршава одлуке и друге акте Скупштине града, градоначелника и Градског већа;
  3. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Града;
  4. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине града;
  5. извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду;
  6. обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина града, градоначелник и Градско веће; Градскa управa града Шапца образована je као јединствена управа коју чини 10 организационих јединица-одељења: Одељење за општу управу, Одељење за финансије, Одељење за друштвене делатности, Одељење за урбанизам, Одељење за инспекцијске и комунално стамбене послове, Одељење за локлану пореску администрацију, Одељење за пољопривреду, Одељење за локални економски развој, Одељење комуналне полиције и Одељење за скупштинске и заједничке послове.
admin

Систем инжењер информационих система и технологија / Портал администратор.

editor

Дипломирани просторни планер Саветник за урбанизам, планирање и анализе Градска управа града Шапца Одељење за скупштинске и заједничке послове Одсек за информатику. 15000 Шабац, …

editor

Пројектант ИС у Градској Управи града Шапца - Одсек за информатику.

admin

Систем инжењер информационих система и технологија / Портал администратор.

Прати од 01.03.2018.

editor

Дипломирани просторни планер Саветник за урбанизам, планирање и анализе Градска управа града Шапца Одељење за скупштинске и заједничке послове Одсек за информатику. 15000 Шабац, …

Прати од 28.03.2018.

Прати од 04.10.2018.