Организација

Градска управа града Београда

Градска управа Града Београда, као јединствен орган града, обавља управне послове у оквиру права и дужности Града Београда и одређене стручне послове за потребе Скупштине града, градоначелника и Градског већа.

Градска управа образује се као јединствен орган који врши изворне послове Града Београда утврђене Уставом, законом и Статутом Града Београда, као и законом поверене послове државне управе. Градску управу чине секретаријати и посебне организационе јединице.

НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

  • Учествује у планирању и обликовању послова града;
  • Прати стање у областима из свог делокруга, поручава последице утврђеног стања и, зависно од надлежности, предузима мере или предлаже скупштини града, градоначелнику и градском већу, доноси прописе и предузима друге мере;
  • Извршава законе и друге опште акте: доноси, односно предлаже доношење прописа када је на то законом овлашћена, решава у управним стварима и предузима управне радње када јој је то законом поверено, води евиденције и издаје јавне исправе на основу евиденција које води;
  • Решава у управним стварима;
  • Инспекцијским надзором испитује се спровођење закона и других прописа непосредним увидом у пословање и поступање правних и физичких лица;
  • Прати рад органа градске општине и врши надзор над актима градске општине;
  • Стара се о раду јавних служби чији је оснивач град;
  • Подстиче и усмерава развојне послове према плановима органа града.У оквиру Градске управе за обављање изворних послова образују се Секретаријати са својим унутрашњим организационим јединицама (који се образују за обављање изворних послова града и послова државне управе који су законом поверени граду) и посебне организационе јединице. Начелник градске управе распоређује службенике, осим службеника на положају, и намештенике у Градској управи. Изван организационих јединица у Градској управи постављају се помоћници градоначелника.Организација и рад Градске управе уређује се Одлуком о Градској управи коју доноси Скупштина града на предлог Градског већа. Акт о организацији и систематизацији радних места у Градској управи припрема начелник Градске управе и доставља га Градском већу на усвајање, у складу са законом.

За обављање послова који представљају заокружену целину унутар секретаријата, образују се сектори, одељења, одсеци и групе.

Подаци о јавног саобраћа Града Београда у ГТФС формату. ГТФС формат је отворени стандард за размену података линија јавног превоза, географских као и тарифних информација. ГТФС…
Скуп података садржи удаљености стајалишта од почетног терминуса за сваку линију.
Скуп података садржи назве стајалиште, њихове координате као и зоне којима стајалишта припадају.
Скуп података садржи времена полазака линија, редни број возила на линији као тип реда вожње за радни дан, суботу и недељу.
Скуп података садржи називе линија, називе почетних и крајњих станица, типове линија као и дужине, по смеровима и просечне.
Скуп података садржи трасе линија јавног градског превоза представљене као скуп координата које припадају линији. Поред координата скуп података садржи удаљеност сваке тачке од…
Скуп података садржи ценовник допуна пресоналижованих картица по категоријама путника и зонама. Такође у оквиру скупа података налазе се цене и за неперсонализоване картице.
Скуп података садржи удаљености стајалишта од почетне станице а за сваку линију.
Скуп података садржи називе линија, називе почетних и крајњих станица, типове линија као и дужине, по смеровима и просечне.
Скуп података садржи времена полазака линија, за радни дан, суботу и недељу.
2
Зоран Ђорђевић
admin
Инжењер информационих система и технологија / Портал администратор.
0
Александар Парезановић
admin
0
Иван Бранисављевић
editor
1
Горан Радусиновић
editor
Ја сам уредник за податке Градске управе Града Београда
0
Андреја Глушчевић
admin
Андреја Глушчевић / Аndreja GluščevićКоординатор за стандардизацију и отварање података / Open Data CoordinatorКанцеларија за информационе технологије и електронску управу /…