Организација

Град Сремска Митровица

Градска управа града Сремске Митровице је образована као јединствени орган. Градска управа обавља послове из изворне надлежности Града као јединице локалне самоуправе утврђене Законом, као и поверене послове из оквира права и дужности Републике, односно Аутономне Покрајине. Градска управа обавља следеће послове:1) припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина града, градоначелник и Градско веће;2) извршава одлуке и друге акте Скупштине града, градоначелника и Градског већа;3) решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација из изворног делокруга Града, као и из делокруга поверених послова, у законом и другим прописима утврђеним оквирима;4) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине града; 5) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду;6) обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина града, градоначелник и Градско веће;7) доставља извештај о свом раду Градском већу и Скупштини града, најмање једном годишње. Послове из надлежности Градске управе обављају службеници и намештеници. Градском управом, као јединственим органом, руководи начелник Градске управе, као службеник на положају

Информације о прекиду у достави инфраструктурних сервиса на територији Сремске Митровице
2
Зоран Ђорђевић
admin
Инжењер информационих система и технологија / Портал администратор.
0
Александар Парезановић
admin
0
Татјана Тривић
editor
0
Теодора Недимовић
editor
0
Наташа Бојанић
editor