Организација

Град Сомбор

Градска управа града Сомбора је образована као јединствени орган. Градска управа обавља послове из изворне надлежности Града као јединице локалне самоуправе утврђене Законом, као и поверене послове из оквира права и дужности Републике, односно Аутономне Покрајине. Градска управа обавља следеће послове:

  1. припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина града, градоначелник и Градско веће;
  2. извршава одлуке и друге акте Скупштине града, градоначелника и Градског већа;
  3. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација из изворног делокруга Града, као и из делокруга поверених послова, у законом и другим прописима утврђеним оквирима;
  4. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине града;
  5. извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду;
  6. обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина града, градоначелник и Градско веће;
  7. доставља извештај о свом раду Градском већу и Скупштини града, најмање једном годишње. Послове из надлежности Градске управе обављају службеници и намештеници. Градском управом, као јединственим органом, руководи начелник Градске управе, као службеник на положају.
Овај скуп података садржи информације о просечној цени квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији Града…
Сет података садржи основне информације о основим школама за школску 2019/2020 годину на територији града Сомбора: назив школа са контакт подацима (адреса, број телефона, mail и…
Сет података садржи основне информације о средњим школама за школску 2019/2020 годину на територији града Сомбора: назив школе са контакт подацима (адреса, број телефона, mail и…
Сет података садржи основне информације о Предшколској установи „Вера Гуцуња“ Сомбор која представља мрежу дечијих вртића коју чине укупно 32 објекта, од тога 17 у граду Сомбор,…
Евиденција се односи на удружења грађана са територије града Сомбора, а чији се циљеви остварују у области социјалне и здравствене заштите и поред назива удружења, садржи и…
Евиденција се односи на спортска удружења (клубове и друштва), на територији града Сомбора, а којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта и поред назива…
Евиденција се односи на удружења на територији града Сомбора која раде са децом и младима и баве се унапређењем положаја младих. Евиденција поред назива удружења,седишта, садржи…
Евиденција се односи на удружења грађана на територији града Сомбора, а чији се циљеви остварују у области културе.Евиденција поред назива удружења и седишта, садржи матични број…
Евиденција се односи на удружења грађана на територији града Сомбора, а чији се циљеви остварују у области неговања иднетитета националних мањина, Евиденција поред назива…
2
Зоран Ђорђевић
admin
Инжењер информационих система и технологија / Портал администратор.
0
Хелена Роксандић Мусулин
editor