Опис

Градска управа града Шапца обавља послове у складу са надлежностима прописаним Законом о локалној самуоправи:
1) припрема нацрте прописа и друге акте које доноси Скупштина града, градоначелник и Градско веће;
2) извршава одлуке и друге акте Скупштине града, градоначелника и Градског већа;
3) решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Града;
4) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине града;
5) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду;
6) обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина града, градоначелник и Градско веће;
Градскa управa града Шапца образована je као јединствена управа коју чини 10 организационих јединица-одељења: Одељење за општу управу, Одељење за финансије, Одељење за друштвене делатности, Одељење за урбанизам, Одељење за инспекцијске и комунално стамбене послове, Одељење за локлану пореску администрацију, Одељење за пољопривреду, Одељење за локални економски развој, Одељење комуналне полиције и Одељење за скупштинске и заједничке послове.

Скупови података25

Чланови6

Зоран Ђорђевић

Администратор

Александар Парезановић

Администратор

Божидар Зарић

Уредник

Дејан Вујић

Уредник

Иван Јокић

Уредник

Андреја Глушчевић

Администратор

Технички детаљи

ID
5a8ff70ccbe3c80f19373cbc
Датум креирања
23. фебруар 2018.
Датум промене
27. новембар 2021.

Акције