Организација

Град Шабац

Градска управа града Шапца обавља послове у складу са надлежностима прописаним Законом о локалној самуоправи:

  1. припрема нацрте прописа и друге акте које доноси Скупштина града, градоначелник и Градско веће;
  2. извршава одлуке и друге акте Скупштине града, градоначелника и Градског већа;
  3. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Града;
  4. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине града;
  5. извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду;
  6. обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина града, градоначелник и Градско веће;
    Градскa управa града Шапца образована je као јединствена управа коју чини 10 организационих јединица-одељења: Одељење за општу управу, Одељење за финансије, Одељење за друштвене делатности, Одељење за урбанизам, Одељење за инспекцијске и комунално стамбене послове, Одељење за локлану пореску администрацију, Одељење за пољопривреду, Одељење за локални економски развој, Одељење комуналне полиције и Одељење за скупштинске и заједничке послове.
Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе- у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске…
Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске…
Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске…
Овај скуп података садржи преглед топлотних подстаница на територији града Шапца, као и податке о утрошеној топлотној енергији за загревање зграда/станова укључених у систем…
Сет података садржи информације о постојећим градско-приградским и међумесним аутобуским стајалиштима у граду Шапцу
Евиденција се односи на удружења грађана са територије града Шапца, која су регистрована код Агенције за привредне регистре, а чији се циљеви остварују у области културе и поред…
Евиденција се односи на спортска удружења (клубове), са територије града Шапца, која су регистрована код Агенције за привредне регистре, којима се задовољавају потребе и интереси…
Сет података садржи информације о постојећим линијама градског и приградског превоза утврђеним у складу са Одлуком о поверавању послова линијског превоза путника у градском и…
Евиденција садржи основне податке о градским, приградским и сеоским месним заједницама Града Шапца, утврђеним Одлуком о месним заједницама ("Службени лист града Шапца", број…
Сет података садржи информације о редовима вожње на свим линијама градског и приградског превоза, са временима полазака, повратака и стајања на утврђеним аутобуским стајалиштима…
2
Зоран Ђорђевић
admin
Инжењер информационих система и технологија / Портал администратор.
0
Александар Парезановић
admin
0
Божидар Зарић
editor
Дипл. инж. Пројектант ИС у Градској Управи града Шапца - Одсек за информатику.
0
Дејан Вујић
editor
Дипломирани просторни планер Саветник за ГИС, урбанизам, планирање и анализе Градска управа града Шапца Одељење за скупштинске и заједничке послове Одсек за информатику 15000…
0
Иван Јокић
editor
Пројектант ИС у Градској Управи града Шапца - Одсек за информатику.
0
Андреја Глушчевић
admin
Андреја Глушчевић / Аndreja GluščevićКоординатор за стандардизацију и отварање података / Open Data CoordinatorКанцеларија за информационе технологије и електронску управу /…