Град Панчево

Опис

Градска управа града Панчева образована је као јединствени орган. У оквиру Градске управе образују се основне организационе јединице за вршење сродних послова из одређених области. Основне организационе јединице су Секретаријати, Служба, Комунална полиција и Кабинет градоначелника.

Градска управа:

1. припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина, Градоначелник и Градско веће
2. извршава одлукe и друге акте Скупштине, Градоначелника и Градског већа
3. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Града
4. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине
5. извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду
6. обавља стручне и друге послове које утврде Скупштина, Градоначелник и Градско веће
7. води евиденцију о стварима у јавној својини, у складу са законом.

Радом Градске управе руководи начелник. Начелник Градске управе има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Скупови података6

Чланови5

Александар Парезановић

Администратор

Зоран Ђорђевић

Администратор

Вукашин Делић

Уредник

Сандра Марков

Уредник

Милорад Глигоровски

Уредник

Технички детаљи

ID
5a9d18cacbe3c80f19373d2a
Датум креирања
05. март 2018.
Датум промене
16. јун 2021.

Акције