Организација

Град Панчево

Градска управа града Панчева образована је као јединствени орган. У оквиру Градске управе образују се основне организационе јединице за вршење сродних послова из одређених области. Основне организационе јединице су Секретаријати, Служба, Комунална полиција и Кабинет градоначелника.

Градска управа:

1. припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина, Градоначелник и Градско веће
2. извршава одлукe и друге акте Скупштине, Градоначелника и Градског већа
3. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Града
4. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине
5. извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду
6. обавља стручне и друге послове које утврде Скупштина, Градоначелник и Градско веће
7. води евиденцију о стварима у јавној својини, у складу са законом.

Радом Градске управе руководи начелник. Начелник Градске управе има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске…
Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске…
Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске…
Ред вожње градског саобраћаја приказан је по линијама, смеру, радним данима, суботом и недељом и празницима.
У прилогу је дат табеларни приказ реда вожње међумесног саобраћаја приказан је по линијама, смеру, радним данима, суботом и недељом и празницима, ЈКП "Аутотранспорт" Панчево..
Овај датасет садржи податке о одлукама и решењима конкурса за пројекте и програме из следећих области: Људска права и грађанско друштво (укључује и вере и…
0
Александар Парезановић
admin
2
Зоран Ђорђевић
admin
Инжењер информационих система и технологија / Портал администратор.
0
Вукашин Делић
editor
0
Сандра Марков
editor
0
Милорад Глигоровски
editor