Организација

Град Лозница

У подножју северних падина планина Гучево, недалеко од реке Дрине (непуна 3 км), на надморској висини од 142м налази се Лозница.
Град Лозница се простире на 612 км2, између планине Цер, јужних делова Мачве, реке Дрине на западу и планина Гучево и Борања на југу. Припада Мачванском округу, захватајући 19% његове територије.
Лозница има добар географско - саобраћајни положај. Кроз Лозницу пролази главна саобраћајница Београд - Шабац - Лозница - Зворник - Тузла - Сарајево, односно Бијељина - Лозница - Мали Зворник - Бајина Башта - Ужице и даље до Црногорског приморја. Путем Лозница - Осечина - Ваљево - Лајковац излази на Ибарску магистралу. Кроз Лозницу пролази и железничка пруга Шабац - Зворник.
Лозница је природни, привредни, саобраћајни и културни центар овог дела Подриња.
Градска управа града Лознице се организује као јединствен орган.
Градска управа обавља послове из изворне надлежности Града као јединице локалне самоуправе утврђене Законом, као и поверене послове из оквира права и дужности Републике, односно Аутономне Покрајине. Градска управа обавља следеће послове:

 1. припрема прописе и друге акте које доноси Скупштина града, градоначелник и Градско веће;
 2. извршава одлуке и друге акте Скупштине града, градоначелника и Градског већа;
 3. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Града;
 4. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине града;
 5. извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду;
 6. обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина града, градоначелник и Градско веће;
 7. доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Града и поверених послова, градоначелнику, Градском већу и Скупштини града по потреби, а најмање једном годишње.
  У Градској управи се образују унутрашње организационе јединице:
 8. Одељење за привреду и локални економски развој,
 9. Одељење за финансије и локалну пореску администрацију,
 10. Одељење за планирање и изградњу,
 11. Одељење за инспекцијске послове, комуналну полицију и ванредне ситуације,
 12. Одељење за општу управу,
 13. Одељење за друштвене делатности,
 14. Одељење за рад органа града, информационе и заједничке послове.
Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске…
Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске…
2
Зоран Ђорђевић
admin
Инжењер информационих система и технологија / Портал администратор.
0
Александар Парезановић
admin
0
Miodrag Filipović
editor
0
Иван Сладаковић
editor