Град Лозница

Опис

У подножју северних падина планина Гучево, недалеко од реке Дрине (непуна 3 км), на надморској висини од 142м налази се Лозница.
Град Лозница се простире на 612 км2, између планине Цер, јужних делова Мачве, реке Дрине на западу и планина Гучево и Борања на југу. Припада Мачванском округу, захватајући 19% његове територије.
Лозница има добар географско - саобраћајни положај. Кроз Лозницу пролази главна саобраћајница Београд - Шабац - Лозница - Зворник - Тузла - Сарајево, односно Бијељина - Лозница - Мали Зворник - Бајина Башта - Ужице и даље до Црногорског приморја. Путем Лозница - Осечина - Ваљево - Лајковац излази на Ибарску магистралу. Кроз Лозницу пролази и железничка пруга Шабац - Зворник.
Лозница је природни, привредни, саобраћајни и културни центар овог дела Подриња.
Градска управа града Лознице се организује као јединствен орган.
Градска управа обавља послове из изворне надлежности Града као јединице локалне самоуправе утврђене Законом, као и поверене послове из оквира права и дужности Републике, односно Аутономне Покрајине. Градска управа обавља следеће послове:

 1. припрема прописе и друге акте које доноси Скупштина града, градоначелник и Градско веће;
 2. извршава одлуке и друге акте Скупштине града, градоначелника и Градског већа;
 3. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Града;
 4. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине града;
 5. извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду;
 6. обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина града, градоначелник и Градско веће;
 7. доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Града и поверених послова, градоначелнику, Градском већу и Скупштини града по потреби, а најмање једном годишње.
  У Градској управи се образују унутрашње организационе јединице:
 8. Одељење за привреду и локални економски развој,
 9. Одељење за финансије и локалну пореску администрацију,
 10. Одељење за планирање и изградњу,
 11. Одељење за инспекцијске послове, комуналну полицију и ванредне ситуације,
 12. Одељење за општу управу,
 13. Одељење за друштвене делатности,
 14. Одељење за рад органа града, информационе и заједничке послове.

Скупови података2

Чланови4

Зоран Ђорђевић

Администратор

Александар Парезановић

Администратор

Miodrag Filipović

Уредник

Иван Сладаковић

Уредник

Технички детаљи

ID
5de4c2e07de27205f59d655b
Датум креирања
02. децембар 2019.
Датум промене
16. јун 2021.

Акције