Град Крушевац

Опис

Градска управа:

 • припрема нацрте прописа и других аката које доноси скупштина града, градоначелник и градско веће;
 • извршава одлуке и друге акте скупштине града, градоначелника и Градског већа;
 • решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности града;
 • обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката скупштине града;
 • извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено граду;
 • обавља стручне и друге послове које утврди скупштина града, градоначелник и Градско веће.

Градска управа организована је као јединствен орган.
Радом Градске управе руководи начелник Градске управе.
Начелник Градске управе има заменика који га замењује у случају његове одсутности и српечености да обавља своју дужност.

Начелник Градске управе у оквиру својих прва и дужности:

 • координира рад Градске управе
 • стара се о обезбеђивању потребих услова за рад
 • доноси акт о унутрашњем урећењу и систематизацији Градске управе уз сагласност Градског већа
 • подноси Скупштини и Градсков већу Извештај о раду Градске управе
 • решава сукоб надлежности између унутрашњих организационих јединица Градске управе
 • распоређује руководиоце организационих јединица у Градској управи
 • врши и друге послове у складу са законом, Статутом и одлукама Скупштине.

Радом Одељења руководи начелник Одељења. Руководиоце у Градској управи распоређује начелник Градске управе из реда запослених.

Скупови података7

Чланови8

Бранислав Долић

Администратор

Небојша Недељковић

Уредник

Petar Aksentijević

Уредник

Slobodan Lapčević

Уредник

Biljana Terzic Jovanovic

Уредник

Зорана Павловић

Уредник

Vesna Brašić

Уредник

Vladimir Stojkovic

Уредник

Технички детаљи

ID
5fae6aea7de2729d02b9ed71
Датум креирања
13. новембар 2020.
Датум промене
18. март 2021.

Акције