Организација

Град Крушевац

Градска управа:

 • припрема нацрте прописа и других аката које доноси скупштина града, градоначелник и градско веће;
 • извршава одлуке и друге акте скупштине града, градоначелника и Градског већа;
 • решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности града;
 • обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката скупштине града;
 • извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено граду;
 • обавља стручне и друге послове које утврди скупштина града, градоначелник и Градско веће.

Градска управа организована је као јединствен орган.
Радом Градске управе руководи начелник Градске управе.
Начелник Градске управе има заменика који га замењује у случају његове одсутности и српечености да обавља своју дужност.

Начелник Градске управе у оквиру својих прва и дужности:

 • координира рад Градске управе
 • стара се о обезбеђивању потребих услова за рад
 • доноси акт о унутрашњем урећењу и систематизацији Градске управе уз сагласност Градског већа
 • подноси Скупштини и Градсков већу Извештај о раду Градске управе
 • решава сукоб надлежности између унутрашњих организационих јединица Градске управе
 • распоређује руководиоце организационих јединица у Градској управи
 • врши и друге послове у складу са законом, Статутом и одлукама Скупштине.

Радом Одељења руководи начелник Одељења. Руководиоце у Градској управи распоређује начелник Градске управе из реда запослених.

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске…
Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске…
Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске…
У документу су приказане локације и дужине бициклистичких трака и стаза
У документу су приказане локације, врсте и број паркинга за бицикле.
У документу су приказане локације пешачких зона, зона успореног саобраћаја и зона школа
Овај датасет садржи податке о одлукама и решењима конкурса за пројекте и програме из следећих области: Људска права и грађанско друштво (укључује и вере и…
0
Бранислав Долић
admin
0
Небојша Недељковић
editor
0
Petar Aksentijević
editor
0
Slobodan Lapčević
editor
0
Biljana Terzic Jovanovic
editor
0
Зорана Павловић
editor
0
Vesna Brašić
editor
0
Vladimir Stojkovic
editor