Организација

Град Краљево

Унутрашње организационе јединице Градске управе Града Краљева су:

Одељење за послове органа Града

Одељење за општу управу

Одељење за друштвене делатности

Одељење за привреду и финансије

Одељење за управљање имовином

Одељење за информационе технологије

Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности

Одељење за заједничке послове

Одељење за пореску администрацију

Одељење комуналне полиције

Одељење за инспекцијске послове

Одељење за послове цивилне заштите

Служба за управљање пројектима и локално-економски развој

Надлежности Градске управе Града Краљева су да:

 1. доноси програм развоја Града и појединих делатности;

 2. доноси програме и спроводи пројекте економског развоја Града и стара се о унапређењу општег оквира за привређивање и равномернији развој у Граду; организује и спроводи јавне радове од интереса за Град;

 3. доноси просторни план Града;

 4. доноси урбанистичке планове;

 5. доноси буџет и усваја завршни рачун буџета Града;

 6. утврђује стопе изворних прихода Града, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада, и врши наплату изворних прихода Града и њихову контролу;

 7. обезбеђује организационе, материјалне и друге услове за изградњу, одржавање и функционисање комуналних објеката и за техничко и технолошко јединство система и уређује и обезбеђује обављање комуналних делатности односно делатности од општег интереса или делатности од значаја за рад органа Града; оснива јавна предузећа за обављање комуналних делатности;

 8. уређује комунални ред у Граду;

 9. доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује вршење послова уређења грађевинског земљишта и утврђује висину накнаде за уређивање и коришћење грађевинског земљишта; отуђује и даје у закуп грађевинско земљиште у складу са законом; оснива јавно предузеће ради обезбеђења услова за уређивање, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта;

 10. стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења и утврђује висину накнаде за одржавање стамбених зграда;

 11. стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне средине, односно акционе и санационе планове, у складу са стратешким документима и својим интересима и специфичностима и утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине;

 12. уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање општинским и некатегорисаним путевима и улицама, у складу са законом;

 13. уређује и обезбеђује обављањe јавног превоза путника и ауто-такси превоза који се обавља на територији Града, у складу са законом;

 14. уређује и обезбеђује организацију превоза у линијској пловидби који се врши на територији Града; одређује делове обале и воденог простора на којима се могу градити хидрограђевински објекти и поставити пловни објекти;

 15. оснива робне резерве за територију Града и утврђује њихов обим и структуру, у складу са законом;

 16. оснива установе и организације у области предшколског васпитања и образовања, основног образовања, културе, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите, туризма и у другим областима, у складу са законом и прати и обезбеђује њихово функционисање;

 17. оснива установе у области социјалне заштите и прати и обезбеђује њихово функционисање, даје дозволе за почетак рада установа социјалне заштите које оснивају друга правна и физичка лица, утврђује испуњеност услова за пружање услуга социјалне заштите, утврђује нормативе и стандарде за обављање делатности установа чији је оснивач, доноси прописе о правима у социјалној заштити, обавља послове државног старатеља;

 18. организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за Град, подстиче развој културног и уметничког стваралаштва, обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе од значаја за Град и ствара услове за рад музеја, библиотека и других установа културе чији је оснивач;

 19. доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и стара се о њиховом спровођењу, одређује ерозивна подручја, стара се о коришћењу пашњака и одлучује о привођењу пашњака другој култури, подстиче и помаже развој пољопривреде на територији Града;

 20. уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама, утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте од локалног значаја, обезбеђује заштиту од штетног дејства вода на територији Града, организује и спроводи одбрану од поплава, спроводи превентивне мере, гради и одржава водне објекте за заштиту од ерозије и бујица и изводи заштитне радове за заштиту од ерозија и бујица, у складу са законом;

 21. подстиче и стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује висину боравишне таксе;

 22. стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређује радно време, места на којима се могу обављати одређене делатности и друге услове за њихов рад;

 23. подстиче и помаже развој иновационих и научно-истраживачких делатности на својој територији:

 24. уређује прибављање, коришћење, управљање и располагање стварима у јавној својини Града, у складу са законом;

 25. уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом домаћих и егзотичних животиња;

 26. организује вршење послова правне заштите својих права и интереса;

 27. образује органе, организације и службе за потребе Града и уређује њихову организацију и рад;

 28. доноси стратегије и усваја посебне мере у циљу отклањања неједнакости и стварања једнаких могућности остваривања људских и мањинских права, помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним организацијама на својој територији;

 29. подстиче и помаже развој задругарства;

 30. стара се о остваривању заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група; стара се о остваривању, заштити и унапређењу равноправности жена и мушкараца, усваја стратегије и посебне мере усмерене на стварање једнаких могућности остваривања права и отклањање неравноправности;

 31. стара се о јавном информисању од локалног значаја и обезбеђује услове за јавно информисање;

 32. прописује прекршаје за повреде градских прописа;

 33. образује комуналну полицију, обезбеђује и организује вршење послова комуналне полиције;

 34. образује инспекцијске службе и врши инспекцијски надзор над извршењем прописа и других општих аката из надлежности Града;

 35. уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог обележја Града;

 36. помаже рад организација и удружења грађана;

 37. уређује и ствара услове за бригу о младима, доноси и реализује стратегију и акциони план политике за младе и ствара услове за омладинско организовање;

 38. обавља послове техничког регулисања саобраћаја на општинским и некатегорисаним путевима и улицама у насељима, као и друге послове из области безбедности саобраћаја на својој територији, у складу са законом;

 39. обезбеђује израђивање плана одбране, који је саставни део Плана одбране Републике Србије, планира мере за остваривање својих функција у ратном и ванредном стању;

 40. предузима мере за усклађивање припрема за одбрану правних лица у делатностима из своје надлежности са Планом одбране Републике Србије, и за функционисање локалне самоуправе у ратном и ванредном стању, спроводи мере приправности и предузима друге мере потребне за прелазак на организацију у ратном и ванредном стању;

 41. уређује и обезбеђује функционисање цивилне заштите на територији Града и обезбеђује њено спровођење у складу са јединственим системом заштите и спасавања;

 42. обезбеђује доношење плана и програма развоја система заштите и спасавања на територији Града у складу са Дугорочним планом развоја заштите и спасавања Републике Србије, обезбеђује доношење Процене угрожености и Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, планира и утврђује изворе финансирања за развој, изградњу и извршавање задатака заштите и спасавања и развој цивилне заштите и спровођење мера и задатака цивилне заштите на територији Града;

 43. обезбеђује формирање, организовање и опремање јединица цивилне заштите опште намене, организује и води личну и колективну заштиту;

 44. развија и унапређује јавно-приватно партнерство и давање концесија;

 45. обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, у складу с Уставом, законом и овим Статутом.

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске…
Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске…
Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске…
Овак сет података садржи податке о: инфраструктури од јавног значајаобјектима јавне наменеверским објектима и споменицима културекомерцијалним и другим објектимаприродним…
КраљевоКраљево је град у централном делу Србије, у Рашком округу. ГеографијаГрад Краљево захвата површину од 1.529 км². Налази се на надморској висини 190-208 м, на ушћу Ибра у…
Резултати пројекта „Хармонизација података о клизиштима и обучавање локалних самоуправа за њихово праћење” - BEWARE (BEyond landslide aWAREness) који укључују локалитет,…
Овај сет података садржи просторне податке о: културним добрима верским споменицима и споменицима културе на територији града Краљева.
2
Зоран Ђорђевић
admin
Инжењер информационих система и технологија / Портал администратор.
0
Александар Парезановић
admin
0
Dragoljub Popović
editor
0
Андреја Глушчевић
admin
Андреја Глушчевић / Аndreja GluščevićКоординатор за стандардизацију и отварање података / Open Data CoordinatorКанцеларија за информационе технологије и електронску управу /…