Опис

Унутрашње организационе јединице Градске управе Града Краљева су:

Одељење за послове органа Града

Одељење за општу управу

Одељење за друштвене делатности

Одељење за привреду и финансије

Одељење за управљање имовином

Одељење за информационе технологије

Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности

Одељење за заједничке послове

Одељење за пореску администрацију

Одељење комуналне полиције

Одељење за инспекцијске послове

Одељење за послове цивилне заштите

Служба за управљање пројектима и локално-економски развој

Надлежности Градске управе Града Краљева су да:

1) доноси програм развоја Града и појединих делатности;

2) доноси програме и спроводи пројекте економског развоја Града и стара се о унапређењу општег оквира за привређивање и равномернији развој у Граду; организује и спроводи јавне радове од интереса за Град;

3) доноси просторни план Града;

4) доноси урбанистичке планове;

5) доноси буџет и усваја завршни рачун буџета Града;

6) утврђује стопе изворних прихода Града, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада, и врши наплату изворних прихода Града и њихову контролу;

7) обезбеђује организационе, материјалне и друге услове за изградњу, одржавање и функционисање комуналних објеката и за техничко и технолошко јединство система и уређује и обезбеђује обављање комуналних делатности односно делатности од општег интереса или делатности од значаја за рад органа Града; оснива јавна предузећа за обављање комуналних делатности;

8) уређује комунални ред у Граду;

9) доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује вршење послова уређења грађевинског земљишта и утврђује висину накнаде за уређивање и коришћење грађевинског земљишта; отуђује и даје у закуп грађевинско земљиште у складу са законом; оснива јавно предузеће ради обезбеђења услова за уређивање, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта;

10) стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења и утврђује висину накнаде за одржавање стамбених зграда;

11) стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне средине, односно акционе и санационе планове, у складу са стратешким документима и својим интересима и специфичностима и утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине;

12) уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање општинским и некатегорисаним путевима и улицама, у складу са законом;

13) уређује и обезбеђује обављањe јавног превоза путника и ауто-такси превоза који се обавља на територији Града, у складу са законом;

14) уређује и обезбеђује организацију превоза у линијској пловидби који се врши на територији Града; одређује делове обале и воденог простора на којима се могу градити хидрограђевински објекти и поставити пловни објекти;

15) оснива робне резерве за територију Града и утврђује њихов обим и структуру, у складу са законом;

16) оснива установе и организације у области предшколског васпитања и образовања, основног образовања, културе, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите, туризма и у другим областима, у складу са законом и прати и обезбеђује њихово функционисање;

17) оснива установе у области социјалне заштите и прати и обезбеђује њихово функционисање, даје дозволе за почетак рада установа социјалне заштите које оснивају друга правна и физичка лица, утврђује испуњеност услова за пружање услуга социјалне заштите, утврђује нормативе и стандарде за обављање делатности установа чији је оснивач, доноси прописе о правима у социјалној заштити, обавља послове државног старатеља;

18) организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за Град, подстиче развој културног и уметничког стваралаштва, обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе од значаја за Град и ствара услове за рад музеја, библиотека и других установа културе чији је оснивач;

19) доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и стара се о њиховом спровођењу, одређује ерозивна подручја, стара се о коришћењу пашњака и одлучује о привођењу пашњака другој култури, подстиче и помаже развој пољопривреде на територији Града;

20) уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама, утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте од локалног значаја, обезбеђује заштиту од штетног дејства вода на територији Града, организује и спроводи одбрану од поплава, спроводи превентивне мере, гради и одржава водне објекте за заштиту од ерозије и бујица и изводи заштитне радове за заштиту од ерозија и бујица, у складу са законом;

21) подстиче и стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује висину боравишне таксе;

22) стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређује радно време, места на којима се могу обављати одређене делатности и друге услове за њихов рад;

23) подстиче и помаже развој иновационих и научно-истраживачких делатности на својој територији:

24) уређује прибављање, коришћење, управљање и располагање стварима у јавној својини Града, у складу са законом;

25) уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом домаћих и егзотичних животиња;

26) организује вршење послова правне заштите својих права и интереса;

27) образује органе, организације и службе за потребе Града и уређује њихову организацију и рад;

28) доноси стратегије и усваја посебне мере у циљу отклањања неједнакости и стварања једнаких могућности остваривања људских и мањинских права, помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним организацијама на својој територији;

29) подстиче и помаже развој задругарства;

30) стара се о остваривању заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група; стара се о остваривању, заштити и унапређењу равноправности жена и мушкараца, усваја стратегије и посебне мере усмерене на стварање једнаких могућности остваривања права и отклањање неравноправности;

31) стара се о јавном информисању од локалног значаја и обезбеђује услове за јавно информисање;

32) прописује прекршаје за повреде градских прописа;

33) образује комуналну полицију, обезбеђује и организује вршење послова комуналне полиције;

34) образује инспекцијске службе и врши инспекцијски надзор над извршењем прописа и других општих аката из надлежности Града;

35) уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог обележја Града;

36) помаже рад организација и удружења грађана;

37) уређује и ствара услове за бригу о младима, доноси и реализује стратегију и акциони план политике за младе и ствара услове за омладинско организовање;

38) обавља послове техничког регулисања саобраћаја на општинским и некатегорисаним путевима и улицама у насељима, као и друге послове из области безбедности саобраћаја на својој територији, у складу са законом;

39) обезбеђује израђивање плана одбране, који је саставни део Плана одбране Републике Србије, планира мере за остваривање својих функција у ратном и ванредном стању;

40) предузима мере за усклађивање припрема за одбрану правних лица у делатностима из своје надлежности са Планом одбране Републике Србије, и за функционисање локалне самоуправе у ратном и ванредном стању, спроводи мере приправности и предузима друге мере потребне за прелазак на организацију у ратном и ванредном стању;

41) уређује и обезбеђује функционисање цивилне заштите на територији Града и обезбеђује њено спровођење у складу са јединственим системом заштите и спасавања;

42) обезбеђује доношење плана и програма развоја система заштите и спасавања на територији Града у складу са Дугорочним планом развоја заштите и спасавања Републике Србије, обезбеђује доношење Процене угрожености и Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, планира и утврђује изворе финансирања за развој, изградњу и извршавање задатака заштите и спасавања и развој цивилне заштите и спровођење мера и задатака цивилне заштите на територији Града;

43) обезбеђује формирање, организовање и опремање јединица цивилне заштите опште намене, организује и води личну и колективну заштиту;

44) развија и унапређује јавно-приватно партнерство и давање концесија;

45) обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, у складу с Уставом, законом и овим Статутом.

Скупови података45

Чланови4

Зоран Ђорђевић

Администратор

Александар Парезановић

Администратор

Dragoljub Popović

Уредник

Андреја Глушчевић

Администратор

Технички детаљи

ID
5d3569097de27271ecf73292
Датум креирања
22. јул 2019.
Датум промене
29. новембар 2021.

Акције