Опис

За вршење управних послова у оквиру права и дужности Града и одређених стручних послова за потребе Скупштине града, Градоначелника и Градског већа, образује се Градска управа. Градском управом руководи начелник. Начелник Градске упрaвe прeдстaвљa Градску упрaву, oргaнизуje и oбeзбeђуje зaкoнитo и eфикaснo oбaвљaњe пoслoвa и oдлучуje o прaвимa, дужнoстимa и oдгoвoрнoстимa зaпoслeних.

Градска управа: припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина, Градоначелника и Градско веће; извршава одлуке и друге акте Скупштине, Градоначелника и Градског већа; решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Града; обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине; извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено граду; обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина, Градоначелник и Градско веће; доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Града и поверених послова, Градоначелнику, Градском већу и Скупштини по потреби, а најмање једном годишње; води евиденцију о стварима у јавној својини, у складу са законом; стара се о организовању и извршавању утврђене радне обавезе на територији града; планира збрињавање угрожених, пострадалих, избеглих и евакуисаних лица у ванредним ситуацијама; организује и спроводи обуку и оспособљавање повереника, заменика поверeника и јединица цивилне заштите опште намене.

Рад Градске управе организован је по организационим јединицама, којих има 9, и то:

• Одељење за финансије,
• Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне,имовинско-правне и стамбене послове,
• Одељење за привреду и друштвене делатности,
• Одељење за управу и опште послове,
• Одељење за инспекцијске послове,
• Одељење пореске администрације,
• Одељење за планирање и развој,
• Служба за скупштинске послове и
• Кабинет градоначелника

Скупови података5

Чланови5

Александар Парезановић

Администратор

Зоран Ђорђевић

Администратор

Миша Павловић

Уредник

Милош Анђелић

Уредник

Андреја Глушчевић

Администратор

Технички детаљи

ID
5d8341967de272325236254c
Датум креирања
19. септембар 2019.
Датум промене
26. новембар 2021.

Акције