Организација

Град Бор

За вршење управних послова у оквиру права и дужности Града и одређених стручних послова за потребе Скупштине града, Градоначелника и Градског већа, образује се Градска управа. Градском управом руководи начелник. Начелник Градске упрaвe прeдстaвљa Градску упрaву, oргaнизуje и oбeзбeђуje зaкoнитo и eфикaснo oбaвљaњe пoслoвa и oдлучуje o прaвимa, дужнoстимa и oдгoвoрнoстимa зaпoслeних.

Градска управа: припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина, Градоначелника и Градско веће; извршава одлуке и друге акте Скупштине, Градоначелника и Градског већа; решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Града; обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине; извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено граду; обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина, Градоначелник и Градско веће; доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Града и поверених послова, Градоначелнику, Градском већу и Скупштини по потреби, а најмање једном годишње; води евиденцију о стварима у јавној својини, у складу са законом; стара се о организовању и извршавању утврђене радне обавезе на територији града; планира збрињавање угрожених, пострадалих, избеглих и евакуисаних лица у ванредним ситуацијама; организује и спроводи обуку и оспособљавање повереника, заменика поверeника и јединица цивилне заштите опште намене.

Рад Градске управе организован је по организационим јединицама, којих има 9, и то:

• Одељење за финансије,
• Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне,имовинско-правне и стамбене послове,
• Одељење за привреду и друштвене делатности,
• Одељење за управу и опште послове,
• Одељење за инспекцијске послове,
• Одељење пореске администрације,
• Одељење за планирање и развој,
• Служба за скупштинске послове и
• Кабинет градоначелника

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске…
Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске…
Буџет града Бора за 2020. годинуОвај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу…
Сет података садржи информације о постојећим установама и објектима од значаја у граду Бору
Овај датасет садржи податке о одлукама и решењима конкурса за пројекте и програме из следећих области: Људска права и грађанско друштво (укључује и вере и…
0
Александар Парезановић
admin
2
Зоран Ђорђевић
admin
Инжењер информационих система и технологија / Портал администратор.
0
Миша Павловић
editor
0
Милош Анђелић
editor
0
Андреја Глушчевић
admin
Андреја Глушчевић / Аndreja GluščevićКоординатор за стандардизацију и отварање података / Open Data CoordinatorКанцеларија за информационе технологије и електронску управу /…