Агенција за заштиту животне средине

Агенција за заштиту животне средине, као орган у саставу Министарства заштите животне средине, са својством правног лица, обавља стручне послове који се односе на:

 • развој, усклађивање и вођење националног информационог система заштите животне средине (праћење стања чинилаца животне средине кроз индикаторе животне средине, регистар загађујућих материја и др.);
 • спровођење државног мониторинга квалитета ваздуха и вода, укључујући спровођење прописаних и усаглашених програма за контролу квалитета ваздуха, површинских вода и подземних вода прве издани и падавина;
 • управљање Националном лабораторијом;
 • прикупљање и обједињавање података о животној средини, њихову обраду и израду извештаја о стању животне средине и спровођењу политике заштите животне средине;
 • развој поступака за обраду података о животној средини и њихову процену;
 • Вођење података о најбољим доступним техникама и праксама и њиховој примени у области заштите животне средине;
 • сарадњу са Европском агенцијом за животну средину (EEA) и европском мрежом за информације и посматрање (EIONET), као и друге послове одређене законом.
 • Квалитет земљишта

  Агенција за заштиту животне средине
  Параметри који се испитују су: физичко-хемиијске особине земљишта, садржај тешких метала и органски загађивачи.
 • Национални регистар извора загађивања

  Агенција за заштиту животне средине
  Национални регистар извора загађивања (НРИЗ) је скуп систематизованих информација и података о изворима загађивања медијума животне средине, односно, представља регистар свих ...
 • Квалитет вода

  Агенција за заштиту животне средине
  У склопу мониторинга обављају се послови планирања развоја и надзора над функционисањем државне мреже станица за мониторинг квалитета вода. Врши се узорковање површинских и ...
 • Полен

  Агенција за заштиту животне средине
  Агенција за заштиту животне средине прати алергене врсте полена путем мерних места распоређених на територији Републике Србије. Информације о врсти и концентрацији присутног ...
 • Квалитет ваздуха у Републици Србији

  Агенција за заштиту животне средине
  Агенција за заштиту животне средине врши мониторинг квалитета ваздуха на територији Републике Србије у оквиру државне мреже станица за квалитет ваздуха. На станицама се врше ...
admin

Систем инжењер информационих система и технологија / Портал администратор.

admin

Систем инжењер информационих система и технологија / Портал администратор.

Прати од 02.03.2018.

Прати од 06.03.2018.

Прати од 28.03.2018.

Прати од 13.07.2018.

Прати од 10.09.2018.

Прати од 31.10.2018.

Прати од 31.10.2018.

Прати од 15.01.2019.