Услови коришћења

Лиценца за коришћење података - Портал отворених података Републике Србије

(1) Било која употреба података објављених на овом порталу је дозвољена уколико испуњава услове ове лиценце (у даљем тексту: Лиценца) која је израђена у складу са чланом 26 Закона о електронској управи („Службени гласник РС“, бр. 27/2018) и подзаконским актом донетим на основу наведеног закона. Преузимањем података који су регулисани Лиценцом корисник изражава свој пристанак на све услове Лиценце који су у даљем тексту наведени.

(2) Скупови података које на порталу објављују органи јавне власти, ако другачије није наглашено, доступни су за поновну употребу као отворени јавни подаци у машински читљивом облику.

Податке може да користи било које физичко или правно лице, у комерцијалне или некомерцијалне сврхе, које укључују, без ограничења, умножавање, дистрибуцију, стављање на располагање трећим лицима, прилагођавање и повезивање са другим подацима, интегрисање у пословне процесе, производе и сервисе, измене, као и друге поновне употребе, другачије од сврхе за коју су подаци иницијално прикупљени и обрађени у раду органа јавне власти.

(3) Право поновне употребе које је дато Лиценцом је неискључиво, није просторно или временски ограничено и односи се како на садржај и структуру објављених скупова података, тако и на метаподатке повезане са њима.

(4) Подаци на које се Лиценца односи се објављују у изворном облику, без гаранција у погледу тачности и подобности за одређену сврху, осим када је то изричито наглашено.

(5) Подаци на које се Лиценца односи доступни су за коришћење и поновну употребу без накнаде.

(6) Преузимањем података корисници се обавезују да приликом сваке поновне употребе, на пригодан начин, упуте на извор података (укључујући назив органа јавне власти који је податке учинио доступним преко овог портала), наведу датум преузимања, назначе адресу са које се подаци могу преузети, те пруже јасну ознаку свих измена, уређивања или новог дизајна преузетих података.

Data License - Serbian Open Data Portal

(1) Any use of data published at this portal will be permitted provided it fulfils the requirements of this license (hereinafter: the License) that is drafted in conformance with the Article 26 of the Law on Electronic Governance (Official Gazette of the RoS, no. 27/2018) and the relevant bylaw. By utilizing the data provided under the License the user indicates his/her acceptance of all the terms and conditions of the License as specified below.

(2) Data sets published at the portal by public bodies, unless stipulated otherwise, shall be available for re-use as open public data in machine readable form.

The data provided may be re-used by any legal or natural person, for commercial and non-commercial purposes, which include, without limitation, possibility that data be copied, distributed, made available to third parties, adapted and merged with other data, integrated in business processes, products and services, altered, as well as re-used for any other purpose different from the purpose for which data were initially collected and processed in the course of public body work.

(3) Right of re-use granted by this License is non-exclusive, is not limited by time or territory and covers the content and the structure of the published datasets, as well as related metadata.

(4) Data covered by the License are published in their original form, with no guarantees with respect to their accuracy and suitability for any particular purpose, unless otherwise is particularly specified.

(5) Data covered by the License are available for utilization and re-use without charge.

(6) By utilizing the data the user undertakes to ensure that upon each re-use, in the appropriate form, he/she refers to the source of data (including the name of the public body that has made the data available via this portal), states the download/take over date, states the address where data can be downloaded/taken over, as well as provides clear indication on any eventual changes, editing or new design of the data that are used.