Услови коришћења

То значи да податке може да користи било које физичко или правно лице, у комерцијалне или некомерцијалне сврхе, које укључују умножавање, дистрибуцију, стављање на располагање трећим лицима, прилагођавање и повезивање са другим подацима, интегрисање у пословне процесе, производе и сервисе, измене, као и друге поновне употребе, другачије од сврхе за коју су подаци иницијално прикупљени и обрађени у раду органа јавне власти.

Ово право поновне употребе је неискључиво, није просторно или временски ограничено и односи се како на садржај и структуру објављених скупова података, тако и на метаподатке повезане са њима.

Подаци се објављују у изворном облику, без гаранција у погледу тачности и подобности за одређену сврху, осим када је то изричито наглашено, а доступни су за коришћење и поновну употребу без накнаде.

Преузимањем података корисници се обавезују да приликом сваке поновне употребе, на пригодан начин, упуте на извор података (укључујући назив органа јавне власти који је податке учинио доступним преко овог портала), наведу датум преузимања, назначе адресу са које се подаци могу преузети, те пруже јасну назнаку о свим евентуално учињеним изменама или трансформацијама преузетих података.

Уколико корисник одступи од ових обавеза, орган јавне власти који је објавио податке, овлашћен је да у односу на њега повуче право поновне употребе података објављених на овом порталу.