Концентрације полена у ваздуху

  Примера употребе: 2 Пратилаца: 5

  U setovima podataka su prikazana preduzeća koja su u potpunosti ispunila obavezu izveštavanja. Više informacija o PRTR registru pogledajte na sajtu http://prtr.sepa.gov.rs/ "DA" znači da je obaveza izveštavanja ispunjena za dati obrazac. "NE" znači da obaveza izveštavanja nije ispunjena za dati…

  1 пример употребе Пратилаца: 0

  Neverifikovani satni podaci o kvalitetu vazduha u realnom vremenu. Objavljeni su podaci koji pristižu direktno sa mernih stanica bez verifikacije od strane Agencije za zaštitu životne sredine. Korisnici podataka moraju da navedu da je izvor podataka neverifikovan. Verifikovani setovi podataka se…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Ovaj set podataka sadrži podatke koji su nastali ispitivanjem zemljišta u urbanim sredinama. Trenutno postoje podaci za četiri grada od 2005. do 2016. godine koji obuhvataju veći broj parametara. Postoji tendencija da se u budućnosti proširi dostupnost podataka koji će obuhvatiti veći broj gradova…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Podaci o mernim stanicama. Koordinate su date u Gaus-Krigerovoj projekciji

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Kvalitet voda za period 2003 -2017. godinu, dati po parametrima koji se mere. Agencija šalje setove podataka o kvalitetu vode prema Eionet servisu, i oni su za Srbiju dostupni na web lokaciji: http://cdr.eionet.europa.eu/rs/eea/wise_soe/wise4/

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Podaci o zagađivačima vazduha za 2010-2015. godinu

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Arhivski podaci sa automatskih mernih stanica za kvalitet vazduha u 2017 godini. Dati su neverifikovani, izvorni, podaci.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Podaci o vrstama i količinama generisanog otpada iz privrednih subjekata koji imaju obavezu izveštavanja u skladu sa Pravilnikom o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Podaci o vrstama i količinama emitovanih zagađujućih materija u vode iz privrednih subjekata koji imaju obavezu izveštavanja u skladu sa Pravilnikom o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  U ovom setu podataka prikazane su metode koje su koristile laboratorije u ispitivanju parametara. Tabela se koristi tako da se dati parametar za određenu godinu i mesto uzorkovanja zemljišta uparuje sa metodom koja je korišćena u datoj godini.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0