zastita-podataka
1 - 7 / 7

  Повереник на више различитих начина ради на системском унапређењу заштите података о личности, имајући у виду да је ова област релативно нова и широј јавности још увек недовољно позната. Неке од најважнијих активности Повереника у погледу унапређења заштите података о личности на системски начин…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Повереник врши надзор над спровођењем и извршавањем Закона о заштити података о личности. Он то чини преко овлашћених лица, а на основу сазнања до којих је дошао по службеној дужност, од стране подносиоца жалбе или трећег лица.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Повереник на основу Закона о заштити података о личности решава по жалбама лица у случају да сматрају да нису остварили неко од права на заштиту података (нпр. право на обавештење о обради, право на увид у податке или права поводом извршеног увида) код руковаоца података (нпр. тиме што је…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Законом о заштити података о личности одређено је да лице на које се подаци односе има право да поднесе притужбу Поверенику ако сматра да је обрада података о његовој личности извршена супротно одредбама овог закона. Поверник утврђивање чињеница о томе да ли је дошло до повреде овог закона и…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Подаци о личности могу се износити из Републике Србије у државе чланице Конвенције о заштити лица у односу на аутоматску обраду личних података Савета Европе. За изношење података о личности из Републике Србије у државу која није чланица Конвенције потребно је прибавити дозволу Повереника.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Према члану 44. Закона о заштити података о личности Повереник води Централни регистар збирки података. Централни регистар се састоји од регистра збирки података и каталога збирки података.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Централни регистар збирки података, према Закону о заштити података о личности је јединствена евиденција збирки података које образују и воде сви руковаоци који обрађују податке о личности у Републици Србији. Централни регистар успоставља и води Повереник. Руковаоци података су дужни да обавесте…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата

Нема резултата