pristup-informacijama
1 - 9 / 9

  Када се неко обрати Поверенику за савет како да добије одређену информацију, Повереник ће га у кратком року обавестити о процедури остваривања права на слободан приступ информацијама од јавног значаја, коме и како да се обрати и шта да уради ако не добије информацију у прописаном року. Када…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  По предлогу за извршење решења, Повереник доноси закључак о дозволи извршења и оставља нови рок органу власти,као извршенику да поступи по решењу, под претњом изрицања новчане казне од 20.000 РСД. Уколико извршеник ни тада не поступи по решењу, односно закључку о дозволи извршења решења, новчана…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Повереник на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја решава по жалбама тражилаца информација у случају да сматрају да нису остварили право на приступ информацијама код органа власти (нпр. тиме што је тај орган донео решење којим се захтев одбија у потпуности или…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Каталог садржи податке о свим органима власти који су дужни да поступају по захтеву за приступ информацијама, односно спроводе Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја. У категорију органе јавне власти, у смислу чл. 3. Закона, спадају: 1) државни органи, органи територијалне…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Мишљења из области заштите података обухватају предмете у раду Повереника који нису заведени као жалбе или поступци надзора, а тичу се нпр. правилне примене Закона о заштити података о личности. Подносилац захтева за мишљење може бити свако лице.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Када неко лице поднесе захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја неком органу власти, а орган власти коме је поднет захтев не располаже траженом информацијом, онда је тај орган дужан да захтев упути Поверенику. Повереник ће, кад добије тај тзв. уступљен захтев, контактирати…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Свако може да упути Поверенику притужбу у циљу указивања на повреду дужности органа власти уређене Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Мере за унапређивање јавности рада Повереник предузима и самоиницијативно, нпр прегледањем квалитета информатора о раду, или…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  У случају да тражилац сматра да му је поступање Повереника (нпр. решењем којим се жалбе одбија као неоснована) онемогућено остваривања права, то лице може покренути поступак пред Управним судом. У пракси се дешава да тужбу Управном суду поднесу и органи власти против чијег поступања је Повереник…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Повереник је, као и сваки други орган власти, обавезан да поступа по захтеву за приступ информацијама које су настале у његовом раду или у вези са његовим радом. Поступак је прописан чланом 16. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Ако располаже документом са траженом…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата

Нема резултата